Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Promocja i ekspansja zagraniczna

Akceleratory Branżowe

Rodzaj finansowania

Doradztwo

Dla kogo

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Duże przedsiębiorstwa

Zasięg terytorialny

Polska

Wkład własny

Nie

Kwota wsparcia

Wsparcie pozafinasowe

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Akceleratory branżowe to inicjatywy służące zdynamizowaniu obszarów, w których polskie przedsiębiorstwa mają szansę zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Są to projekty adresowane do firm, które eksportują lub planują ekspansję na rynki zagraniczne.

Co musisz wiedzieć? 

 • Programy skierowane są do firm posiadających potencjał do internacjonalizacji lub planujących ekspansję zagraniczną.  
 • Akcelerator pomoże Twojej firmie zdynamizować ekspansję zagraniczną w oparciu o narzędzia dostępne w ramach oferty Grupy PFR oraz współpracę z instytucjami publicznymi w dialogu służącym rozwojowi branży, 
 • Uzyskasz wiedzę na temat funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach Grupy PFR, 
 • Udział w akceleracji jest bezpłatny – uczestnicy muszą pokryć jedynie koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.  

 

Program trwa trzy miesiące i składa się z następujących komponentów: 

Strefa Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego przedsiębiorcy uzyskają praktyczną wiedzę o funduszach inwestycyjnych oraz narzędziach służących rozwojowi eksportu oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP);  

Strefa Dialogu – jednodniowe spotkanie, w ramach którego przedsiębiorcy będą mieli wpływ na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. We współpracy z biznesem, administracją publiczną i ekspertami przeprowadzimy dialog, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w danej branży, aby umożliwić firmom skalowanie swojej działalności.  

Strefa B2B – spotkania B2B z instytucjami z Grupy PFR, których celem jest indywidualny dobór narzędzi finansowych oraz wsparcia eksportu danej firmy. 

Spotkania Strefy Rozwiązań oraz Strefy Dialogu odbywają się w Warszawie. Spotkania B2B mogą odbyć się w Warszawie lub w siedzibie przedsiębiorcy

 

Co zyskasz? 

Biorąc udział w programie, otrzymasz wsparcie w postaci:  

 • indywidualnie dobranych narzędzi, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z poszczególnymi podmiotami Grupy PFR, 
 • wiedzy o narzędziach wsparcia eksportu oraz funduszach inwestycyjnych dostępnych w ramach Grupy PFR, 
 • osobistego wpływu na kreowanie nowych i ulepszanie istniejących rozwiązań dla eksportu we współpracy z administracją publiczną. 

 

Jakie wymagania musisz spełnić? 

Program skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:  

 • prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
 • mogą być spółkami notowanymi na giełdzie, 
 • posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego, 
 • koncentrują się głównie na działalności w branży, której dotyczy dany Akcelerator, 
 • eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję na rynki zagraniczne. 

 

Jakie są etapy działania? 

Dowiedz się, jakiej branży dedykowany jest najbliższy Akcelerator Branżowy.

Zapoznaj się z materiałami z poprzednich edycji: 

Warunki RODO

Warunki RODO