Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Zamknięty Dotacje

Badania na rynek - konkurs ogólny

Rodzaj finansowania

Dotacja

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Miasta średnie

Kwota wsparcia

do 35 mln eur

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Wstrzymany

Diamond icon

Co zyskujesz

Możesz uzyskać wsparcie finansowe na projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac badawczych.

Co musisz wiedzieć?

 • Inicjatywa dla firm, które chcą zlecić i wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych,
 • Możliwość pozyskania finansowania na projekty inwestycyjne, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług,
 • Dofinansowanie pokryje wydatki inwestycyjne, a także koszty eksperymentalnych prac rozwojowych oraz usług doradczych.

Co zyskasz?

Biorąc udział w programie, możesz uzyskać wsparcie finansowe na projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac badawczych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług.

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć również w przypadku, gdy prowadzisz eksperymentalne prace rozwojowe lub chcesz skorzystać z usług doradczych.

Program umożliwi Ci zdobycie grantu w wysokości:

 • do 450 tys PLN na część badawczą,
 • do 500 tys PLN na część doradczą.

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu. W ramach Badań na rynek możesz otrzymać dofinansowanie na:

1. Wydatki inwestycyjne, takie jak m.in.:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości,
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 • raty spłaty kapitału innych środków trwałych,
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji,
 • a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.

2. Eksperymentalne prace rozwojowe, takie jak:

 • wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu,
 • badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji,
 • koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów.

3. Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych, niezwiązanych z bieżącą działalnością Twojej firmy.

Szczegółowe zasady finansowania projektów znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie są wymagania?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. PLN (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln PLN (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Jakie są etapy działania?

 1. Ogłoszenie konkursu – 20.02.2019 r.
 2. Start składania wniosków – 25.03.2019 r. 
 3. Koniec przyjmowania wniosków – 08.05.2019 r.

Aby zgłosić się do programu, wystarczy, że:

 • wypełnisz wniosek o dofinansowanie i złożysz go w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków,
 • do wniosku dołączysz skan podpisanego oświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku (masz na to dwa dni robocze), a także przekażesz oryginał do PARP za pośrednictwem platformy ePUAP lub prześlesz go na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa z dopiskiem „Dotyczy działania 3.2.1 PO IR”. Twój wniosek będzie podlegał weryfikacji formalnej i merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej odbędzie się spotkanie z Panelem Ekspertów, podczas którego przeprowadzisz maksymalnie 20-minutową prezentację projektu, dotyczącą zagadnień:
 • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • przygotowanie projektu do realizacji,
 • innowacyjność produktu,
 • potencjał rynkowy produktu.

Termin spotkania zostanie przekazany na adres e-mail wskazany we wniosku z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Ocena Twojej aplikacji będzie trwała do 90 dni od momentu zakończenia danego etapu naboru. Jeżeli zgłoszony projekt zostanie oceniony pozytywnie, będziesz mógł/mogła otrzymać dofinansowanie.

Co dalej?

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to cztery miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków.

Lista projektów wybranych do dofinansowania będzie opublikowana w ciągu siedmiu dni od rozstrzygnięcia danego etapu konkursu na stronie PARP. Jeżeli Twój wniosek znajdzie się na niej, zostaniesz poproszony o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie. Pamiętaj, że masz na to 7 dni kalendarzowych.

Warunki RODO

Warunki RODO