Dostępność: Wstrzymany Wsparcie finansowe Rozwój PARP

Badania na rynek

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Miasta średnie

Kwota wsparcia

do 35 mln eur

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Nabór od 25.03. do 12.05.2020 r.

Diamond icon

Co zyskujesz

Możesz uzyskać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe i wdrożenie innowacji swoich produktów i usług.

Co musisz wiedzieć?

Produkt dostępny w trzech wariantach:

 1. Badania na Rynek – Konkurs Ogólny
 2. Badania na Rynek – Dostępność Plus
 3. Badania na Rynek – Miasta Średnie

Celem konkursu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności ofert polskich firm. W wersji programu Dostępność Plus Twoje nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Innowacja produktowa musi mieć zastosowanie co najmniej na rynku krajowym.

 • Inicjatywa dla firm, które chcą zlecić i wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych;
 • Możliwość pozyskania finansowania na projekty inwestycyjne, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług;
 • Dofinansowanie pokryje wydatki inwestycyjne, a także koszty eksperymentalnych prac rozwojowych oraz usług doradczych.

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć również w przypadku, gdy prowadzisz eksperymentalne prace rozwojowe lub chcesz skorzystać z usług doradczych.

 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln PLN
 2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR
 3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln PLN
 4. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln PLN
 5. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
  - na prace rozwojowe 450 tys. PLN
  - na usługi doradcze 500 tys. PLN.

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu.

W ramach Badań na Rynek możesz otrzymać dofinansowanie na:

 1. wydatki inwestycyjne, takie jak:
  a) nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie prawa własności nieruchomości;
  b) nabycie albo wytworzenie środków trwałych;
  c) nabycie robót i materiałów budowlanych;
  d) nabycie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  e) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
  f) raty spłaty kapitału innych środków trwałych;
  g) zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.
 2. eksperymentalne prace rozwojowe, takie jak:
  a) wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu;
  b) badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji;
  c) koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów.
 3. usługi doradcze świadczone przez ekspertów zewnętrznych, niezwiązanych z bieżącą działalnością Twojej firmy.

Szczegółowe zasady finansowania projektów znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe lub średnie firmy, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. PLN (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln PLN (średnie firmy);
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Jak skorzystać z produktu?

Aby zgłosić się do programu, wystarczy, że:

 • wypełnisz wniosek o dofinansowanie i złożysz go w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków;
 • do wniosku dołączysz skan podpisanego oświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku (masz na to dwa dni robocze), a także przekażesz oryginał do PARP-u za pośrednictwem platformy ePUAP lub prześlesz go na adres:

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa
  z dopiskiem „Dotyczy działania 3.2.1 PO IR”.

Twój wniosek będzie podlegał weryfikacji formalnej i merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej odbędzie się spotkanie z ekspertami, podczas którego przeprowadzisz maksymalnie 20-minutową prezentację projektu, dotyczącą:

 • wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych;
 • przygotowania projektu do realizacji;
 • innowacyjności produktu;
 • potencjału rynkowego produktu.

Termin spotkania zostanie przekazany na adres e-mail wskazany we wniosku z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Ocena Twojej aplikacji będzie trwała do 90 dni od momentu zakończenia danego etapu naboru. Jeżeli zgłoszony projekt zostanie oceniony pozytywnie, otrzymasz dofinansowanie. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to cztery miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków.

Lista projektów wybranych do dofinansowania będzie opublikowana na stronie PARP-u w ciągu siedmiu dni od rozstrzygnięcia danego etapu konkursu. Jeżeli Twój wniosek znajdzie się na niej, poprosimy Cię o uzupełnienie w ciągu 7 dni kalendarzowych dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się z naszym konsultantem: 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.

Zapraszamy również na stronę internetową.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO