Dostępność: Dostępny Ubezpieczenia Eksport KUKE

Polisa indywidualna

Rodzaj wsparcia

Ubezpieczenia

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Zabezpiecz się przed opóźnieniami lub brakiem płatności ze strony kontrahenta.

Co musisz wiedzieć?

Jeżeli realizujesz duży projekt eksportowy, ta polisa pozwoli Ci zabezpieczyć się przed opóźnieniami lub brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ochrona obejmuje do 95% wartości ubezpieczonych należności.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) w ramach Polisy Indywidualnej oferuje także:

  • ubezpieczenie kontraktu na wypadek nagłej zmiany sytuacji politycznej w kraju partnera handlowego oraz innych zdarzeń losowych;
  • ochronę od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności do wysokości ustalonej w umowie sumy;
  • bezpłatną ocenę ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu;
  • odszkodowanie wypłacane w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe;
  • wypłatę odszkodowania gwarantowaną przez Skarb Państwa.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla wszystkich firm, których produkty i usługi spełniają warunki produktu polskiego.

Do uzyskania Polisy wystarczy jednorazowe opłacenie składki. Polisa może obejmować należności od kontrahenta mającego swoją siedzibę w jednym ze 165 krajów świata.

Pamiętaj również, że maksymalny termin odroczenia płatności (kredytu kupieckiego) za dostarczany towar lub usługę nie może przekroczyć dwóch lat.

Jak skorzystać z produktu?

Zawarcie umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku. W odniesieniu do zawartych w nim danych oraz oceny ryzyka KUKE ustala szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Polisa indywidualna działa w kilku etapach:

  1. Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta przez analityków.
  2. Zawarcie umowy ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu i zapłata składki.
  3. Sprzedaż towaru lub usługi i płatności od kontrahenta.
  4. W przypadku braku płatności – zwrot do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec odbiorcy.
  5. Wypłata odszkodowania, jeśli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Ubezpieczeniem obejmowane są należności potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich.

Dodatkowe informacje

Znajdziesz na stronie internetowej.

Warunki RODO

Warunki RODO