Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Ubezpieczenia Eksport

Polisa indywidualna

Rodzaj finansowania

Ubezpieczenia

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Jeżeli realizujesz duży projekt eksportowy, zabezpieczysz się przed opóźnieniami lub brakiem płatności ze strony kontrahenta.

Co musisz wiedzieć?

Jeżeli realizujesz duży projekt eksportowy, dzięki inicjatywie zabezpieczysz się przed opóźnieniami lub brakiem płatności ze strony kontrahenta Ochrona Polisy indywidualnej obejmuje do 95% wartości ubezpieczonych należności Polisa jest przeznaczona dla wszystkich firm, których produkty i usługi spełniają warunki produktu polskiego

Co zyskasz?

Zgłaszając się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która oferuje ubezpieczenie kontraktu eksportowego w formie Polisy indywidualnej, możesz uzyskać:

 • ubezpieczenie kontraktu od opóźnienia w regulowaniu zobowiązań finansowych, niewypłacalności kontrahenta,
 • nagłej zmiany sytuacji politycznej w kraju partnera handlowego oraz innych zdarzeń losowych, 
 • ochronę od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności do wysokości ustalonej w umowie sumy, 
 • bezpłatną ocenę ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu, 
 • odszkodowanie wypłacane w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe, 
 • wypłatę odszkodowania gwarantowaną przez Skarb Państwa.

Ochrona Polisy indywidualnej obejmuje do 95% wartości ubezpieczonych należności, a Twoje obowiązki w okresie trwania umowy z KUKE ograniczone są do minimum – regularnych deklaracje postępu transakcji czy zgłoszenia spłat nie są wymagane.

Do uzyskania Polisy wystarczy jednorazowe opłacenie składki. Polisa może obejmować należności od kontrahenta mającego swoją siedzibę w jednym ze 165 krajów świata. 

Jakie wymagania musisz spełnić?

Polisa jest przeznaczona dla wszystkich firm, których produkty i usługi spełniają warunki produktu polskiego. Pamiętaj również, że maksymalny termin odroczenia płatności (kredytu kupieckiego) za dostarczany towar lub usługę nie może przekroczyć dwóch lat. 

Jakie są etapy działania?

Polisa indywidualna działa w kilku krokach:

 1. Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta przez analityków na podstawie Twojego wniosku o ubezpieczenie.
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu i zapłata składki.
 3. Sprzedaż towaru lub usługi i płatności od kontrahenta.
 4. W przypadku braku płatności – zwrot do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec odbiorcy.
 5. Wypłata odszkodowania, jeśli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. 

Co dalej?

Ubezpieczeniem obejmowane są należności potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich.

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego wniosku. W oparciu o zawarte w nim dane oraz na podstawie oceny ryzyka, KUKE ustala szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Warunki RODO

Warunki RODO