Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Kredyty

Pomoc publiczna

Rodzaj finansowania

Pomoc publiczna

Dla kogo

Duże firmy

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pomoc publiczna w przywróceniu rentowności i konkurencyjności na rynku. Finansowanie na preferencyjnych warunkach.

Obejmuje finansowanie udzielane na warunkach preferencyjnych w ramach pomocy na ratowanie i restrukturyzację dla dużych przedsiębiorstw. Pomoc publiczna skierowana jest do dużych przedsiębiorstw prywatnych, samorządowych i państwowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Celem finansowania jest przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej rentowności, zdolności do samodzielnego funkcjonowania i konkurowania na rynku. Finansowanie wymaga notyfikacji i zgody Komisji Europejskiej.

Co zyskasz?

Pomoc na ratowanie udzielana jest w formie pożyczki lub poręczenia. Natomiast pomoc na restrukturyzację może być udzielona w formie pożyczki, poręczenia, jak również w formie dokapitalizowania. Wielkość finansowania, o które może się ubiegać przedsiębiorca, nie jest proceduralnie określona przez ARP S.A., musi jednak być ograniczona do niezbędnego minimum.

W przypadku pomocy na ratowanie wysokość pomocy powinna wynikać z rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy niezbędny do podtrzymania płynności finansowej, natomiast w przypadku pomocy na restrukturyzację wysokość pomocy określana jest na podstawie kosztów realizacji działań naprawczych opisanych w planie restrukturyzacji i może ona pokryć do 50% kwoty tych kosztów.

Pomoc publiczna na ratowanie udzielana jest w celu poprawy bieżącej płynności finansowej beneficjenta pomocy i przygotowania planu restrukturyzacji w okresie maksymalnie 6 miesięcy od udzielenia pomocy. Pomoc publiczna na restrukturyzację udzielana jest na podstawie kompleksowego i wiarygodnego planu restrukturyzacji beneficjenta, na okres maksymalnie 84 miesięcy (z okresem karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy)

ARP S.A. nie udziela bezzwrotnej pomocy. Obowiązek jej zwrotu jest jednym z gwarantów skuteczności tej pomocy i obliguję firmę do realnych działań naprawczych.

Jakie są wymagania?

Beneficjentem pomocy publicznej udzielanej przez ARP S.A. mogą być wyłącznie tzw. duzi przedsiębiorcy, tj. zatrudniający co najmniej 250 pracowników, a których suma bilansowa przekracza równowartość 43 mln EUR, albo których obrót przekracza równowartość kwoty 50 mln EUR.

Za dużego przedsiębiorcę uznawany jest również podmiot, którego właścicielem co najmniej 25% udziałów (lub akcji) jest Skarb Państwa. Każda firma, niezależnie od branży, może otrzymać pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Ograniczenie dotyczy tylko przedsiębiorstw zaliczanych do tzw. sektora węgla i stali, ze względu na odrębne regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie.

Otrzymane środki w przypadku pomocy na ratowanie mogą zostać wydane jedynie na działalność operacyjną, a w przypadku pomocy na restrukturyzację - na realizację wskazanych w planie działań. W przypadku pomocy udzielonej na cele restrukturyzacji, przedsiębiorca jest zobowiązany do pełnej realizacji planu restrukturyzacji, która musi prowadzić do przywrócenia rentowności prowadzonej działalności i długotrwałej zdolności do konkurowania na rynku. W tym przypadku również przedsiębiorca musi zastosować środki wyrównawcze mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków dla warunków wymiany handlowej. Środki te mogą polegać np. na zbyciu aktywów wykorzystywanych dotychczas do prowadzenia rentownej działalności.

Ponadto beneficjent pomocy zobowiązany jest oczywiście do zwrotu środków finansowych na warunkach i w terminie określonym w umowie cywilnoprawnej zawartej z ARP S.A. Ustanowienie zabezpieczeń w wysokości co najmniej 150% kwoty udzielonej pożyczki.

Jakie są etapy?

  • Złożenie wniosku;
  • Analiza wniosku;
  • Uzyskanie wstępnej deklaracji udzielenia pomocy;
  • Opinia Prezesa UOKiK i dokonanie notyfikacji projektu w KE;
  • Decyzja KE;
  • Zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń.

Skontaktuj się z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przemysłu: Wojciech Majewski, +48 22 695 36 31, wojciech.majewski@arp.pl

Warunki RODO

Warunki RODO