Dostępność: Dostępny Wsparcie finansowe Restrukturyzacja ARP

Pomoc publiczna

Rodzaj finansowania

Pomoc publiczna

Dla kogo

Duże firmy

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Uratuj firmę, korzystając z finansowania na preferencyjnych warunkach.

Co musisz wiedzieć?

Pomoc publiczna skierowana jest do dużych przedsiębiorstw prywatnych, samorządowych i państwowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Ma na celu przywrócenie firmom rentowności i konkurencyjności rynkowej. Finansowanie wymaga notyfikacji i zgody Komisji Europejskiej.

Pomoc udzielana jest w formie pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania. Wielkość finansowania, o które można się ubiegać, nie jest proceduralnie określona przez ARP S.A., musi jednak być ograniczona do niezbędnego minimum.

W przypadku pomocy na ratowanie wysokość kwoty powinna wynikać z rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy niezbędny do podtrzymania płynności finansowej, natomiast w przypadku pomocy na restrukturyzację wysokość kwoty określana jest na podstawie kosztów realizacji działań naprawczych opisanych w planie restrukturyzacji i może ona pokryć do 50% tych kosztów.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Beneficjentem pomocy publicznej udzielanej przez ARP S.A. mogą być wyłącznie duzi przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników, tacy, których suma bilansowa przekracza równowartość 43 mln EUR albo których obrót przekracza równowartość kwoty 50 mln EUR. Za dużego przedsiębiorcę uznawany jest również podmiot, którego 25% udziałów (lub akcji) należy do Skarbu Państwa

Pomoc może uzyskać każda firma – niezależnie od branży. Ograniczenie dotyczy tylko przedsiębiorstw zaliczanych do tzw. sektora węgla i stali, ze względu na odrębne regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie.

Otrzymane środki w przypadku pomocy na ratowanie mogą zostać wydane jedynie na działalność operacyjną, a w przypadku pomocy na restrukturyzację – na realizację wskazanych w uprzednio przygotowanym planie działań mających na celu przywrócenie rentowności i długotrwałej zdolności do konkurowania na rynku. W tym przypadku przedsiębiorca musi m.in. zastosować środki wyrównawcze minimalizujące negatywne skutki dla warunków wymiany handlowej. Środki te mogą polegać np. na zbyciu aktywów wykorzystywanych dotychczas do prowadzenia rentownej działalności.

ARP S.A. nie udziela pomocy bezzwrotnej. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych na warunkach i w terminie określonym w umowie cywilnoprawnej zawartej z ARP S.A. Ustanawia się zabezpieczenia w wysokości co najmniej 150% kwoty udzielonej pożyczki.

Jak skorzystać z produktu?

Wystarczy kilka formalności:

  1. złożenie wniosku;
  2. analiza wniosku;
  3. uzyskanie wstępnej deklaracji udzielenia pomocy;
  4. opinia Prezesa UOKiK i dokonanie notyfikacji projektu w KE;
  5. decyzja KE;
  6. zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń

Skontaktuj się z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przemysłu: Wojciech Majewski, +48 22 695 36 31, wojciech.majewski@arp.pl

Dodatkowe informacje

Zapraszamy również na stronę internetową.

 

Warunki RODO

Warunki RODO