Dostępny Leasing operacyjny karencja w spłacie

#REMaszyneria

Rodzaj wsparcia

Leasing operacyjny

Dla kogo

Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)

Do kiedy

Do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Wkład własny

O%

Diamond icon

Co zyskujesz

Dzięki refinansowaniu posiadanych leasingów w komercyjnych Spółkach i towarzystwach leasingowych oraz karencji w spłacie, uwolnisz środki i poprawisz płynność finansową Twojej firmy.

Co musisz wiedzieć: 

Twój wniosek o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych wniosku skontaktujemy się z Tobą w celu jego uzupełnienia.

Informacje o produkcie:

 • Karencja w spłacie rat leasingowych: do 12 miesięcy
 • Okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją)
 • Kwota leasingu: ustalana indywidualnie na podstawie promesy sprzedaży (lub wyceny)
 • Opłaty manipulacyjne 0%
 • Wartość wykupu 1%
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • Ubezpieczenie ustalane indywidualnie: istnieje możliwość, aby ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone zostało przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat
 • Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC; inne w przypadku zidentyfikowanych potrzeb dodatkowego zabezpieczenia transakcji - do uzgodnienia z Klientem

Jakie wymagania musisz spełnić:

Z instrumentu mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto).

Jak skorzystać z produktu:

Przygotuj i złóż następujące dokumenty:

 1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2018 i 2019 (e-sprawozdanie w formacie .xml, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, sporządzony wg załącznika nr 1 do UoR - dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji).
   
 2. Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018 i 2019 (.pdf).
   
 3. Wstępny Bilans i Rachunek zysków i strat za rok 2020 i/lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
   
 4. Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (.pdf) – patrz „Dokumenty składane do wniosku”.   
   
 5. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług*). Zintegrowaną częścią „planu” jest Rachunek zysków i strat za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020.

  „PLAN” powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji (o ile takie wystąpią), jak i  wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, koszty: dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów finansowych, kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych.
   
 6. Zaświadczenia: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie (.pdf).
   
 7. Dokumenty niezbędne do udzielenia leasingu:
 • promesa dotychczasowego leasingodawcy wskazująca wartość przedmiotu leasingu konieczną do spłacenia na rzecz leasingodawcy w celu zamknięcia dotychczasowej umowy leasingu (.pdf)
 • dotychczasowa umowa leasingu (.pdf)
 • polisa ubezpieczeniowa przedmiotu leasingu (.pdf)


Gdzie przesłać wypełniony wniosek, gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania:

tarcza.leasing@arpleasing.pl

 

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO