Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Dotacje Zakup technologii

Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii

Rodzaj finansowania

Dotacja na zakup technologii

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

do 200 tys. eur

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

31.12.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań/technologii, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

Co musisz wiedzieć?

Wsparcie finansowe w formie grantu na zakup licencji lub prawa własności intelektualnej do innowacyjnej technologii.

  • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. EUR
  • Konkurs podzielony jest na rundy

Dodatkowo możesz skorzystać z programu Sieć Otwartych Innowacji – granty na doradztwo.

Otrzymasz środki na usługi doradcze o charakterze technologicznym, prawno-patentowym oraz dotyczące wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Co zyskasz?

Zwycięzcy konkursu otrzymają wsparcie finansowe w formie grantu na zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Grant może być udzielony w ramach:

  • regionalnej pomocy inwestycyjnej
  • pomocy de minimis.

Można go otrzymać na pokrycie kosztów związanych z nabyciem: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, tj. zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Do konkursu możesz przystąpić jeżeli spełniasz poniższe warunki:

  • reprezentujesz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
  • prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Polski;
  • wybrana przez Ciebie technologia wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;
  • możesz pokryć co najmniej 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, (maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w programie wynosi 70% kosztów nabycia technologii).

Wartość kosztów kwalifikowalnych to min. 100 000 PLN , maksymalna wartość nie została ustalona. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000 EUR.

Niezależnie od tego, czy starasz się o przyznanie grantu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak i pomocy de minimis, składając wniosek zobowiązujesz się do wdrożenia technologii, czyli do uruchomienia działalności produkcyjnej lub usługowej opartej na tej technologii. Co ważne, koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem.

Jakie są etapy działania?

Aby zgłosić się do programu, wystarczy, że wypełnisz wniosek (do którego przejdziesz po kliknięciu w przycisk „Skorzystaj z programu”) i prześlesz go do ARP:

  • poprzez generator wniosków ISOP;
  • w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z niezbędnymi załącznikami – jednocześnie – w formie elektronicznej na adres e-mail: soi@arp.pl (skan podpisanego wniosku bez załączników).

Konkurs podzielony jest na miesięczne rundy i będzie trwał do 31 grudnia 2019 r.

Pamiętaj, żeby w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania skanu wniosków, przesłać jego oryginał na adres ARP S.A – liczy się data stempla pocztowego na przesyłce pocztowej.

Adres do złożenia wniosku:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Biuro Rozwoju i Innowacji
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Zgłoszenia w konkursie są oceniane w trzech etapach: formalnym I i II stopnia oraz oceny merytorycznej.

Etap oceny formalnej I stopnia: Pierwszy etap oceny formalnej wniosku odbywa się w terminie do dziesięciu dni roboczych po zakończeniu naboru. Twój wniosek będzie sprawdzany pod kątem kompletności w oparciu o kryteria wskazane w „Przewodniku po kryteriach”.

Etap oceny formalnej II stopnia: Jeśli dostaniesz się do drugiego etapu – oceny formalnej II stopnia – wniosek zostanie oceniony w ciągu pięciu dni roboczych. Ten etap polega na weryfikacji prawnej umowy warunkowej oraz samego wniosku w zakresie wskazanym w „Przewodniku po kryteriach”. Lista wszystkich wniosków, które przejdą etapy zarówno oceny formalnej I stopnia, jak i tej II stopnia, w ciągu dwóch dni roboczych, zostanie opublikowana na stronie internetowej programu.

Etap oceny merytorycznej: Jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie oceniony podczas dwóch poprzednich etapów, będzie podlegał weryfikacji merytorycznej.

Co dalej?

Lista wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy o powierzenie grantu zostanie opublikowana na stronie programu w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej wszystkich wniosków. Jeżeli Twój wniosek znajdzie się na tej liście, w ciągu pięciu dni roboczych zostaniesz poproszony o uzupełnienie dokumentacji.

Na tym etapie pozostanie Ci już tylko ostatni krok: podpisanie umowy!

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o grant udzielane są pod nr infolinii: 22 695 37 88, jak również pod adresem e-mail: soi@arp.pl

Warunki RODO

Warunki RODO