Dostępność: Wstrzymany Wsparcie finansowe Technologie ARP

Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii

Rodzaj wsparcia

Dotacja na zakup technologii

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

31.03.2020

Diamond icon

Co zyskujesz

Dotacje na technologie, które mogą sprawić, że Twój biznes będzie innowacyjnym hitem na rynku.

Co musisz wiedzieć?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, musisz wziąć udział w konkursie. Jaki rodzaj innowacji może być dotowany - innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat. Grant na zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii otrzymają tylko zwycięzcy konkursu.

Grant może być udzielony w ramach:

  • regionalnej pomocy inwestycyjnej;
  • pomocy de minimis.

Możesz go przeznaczyć na finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej), prawa do chronionych odmian roślin, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Do konkursu możesz przystąpić, jeżeli spełniasz poniższe warunki:

  • reprezentujesz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
  • prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Polski;
  • wybrana przez Ciebie technologia wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;
  • jesteś w stanie pokryć co najmniej 30% kosztów kwalifikowalnych projektu (maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w programie wynosi 70% kosztów nabycia technologii).

Niezależnie od tego, czy starasz się o przyznanie grantu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, czy pomocy de minimis, składając wniosek zobowiązujesz się do wdrożenia technologii, czyli do uruchomienia działalności produkcyjnej lub usługowej opartej na tej technologii. Co ważne, koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem.

Jak skorzystać z produktu?

Aby zgłosić się do programu, wystarczy, że wypełnisz wniosek, do którego przejdziesz po kliknięciu w przycisk „Skorzystaj z programu”, i prześlesz go do ARP:

  • poprzez generator wniosków ISOP;
  • w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z niezbędnymi załącznikami na adres e-mail: soi@arp.pl (skan podpisanego wniosku bez załączników).

Konkurs podzielony jest na miesięczne rundy.

Pamiętaj, żeby w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania skanu wniosku, przesłać jego oryginał na adres ARP S.A – liczy się data stempla pocztowego na przesyłce pocztowej.

Adres do złożenia wniosku:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Biuro Rozwoju i Innowacji
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Zgłoszenia w konkursie są oceniane w trzech etapach: formalnym I i II stopnia oraz oceny merytorycznej.

Etap oceny formalnej I stopnia – odbywa się w terminie do dziesięciu dni roboczych po zakończeniu naboru. Twój wniosek będzie sprawdzany pod kątem kompletności w oparciu o kryteria wskazane w „Przewodniku po kryteriach”.

Etap oceny formalnej II stopnia – jeśli dostaniesz się do drugiego etapu, Twój wniosek w ciągu następnych pięciu dni roboczych zostanie poddany weryfikacji prawnej w zakresie wskazanym w „Przewodniku po kryteriach”.

Lista wszystkich wniosków, które przejdą etapy oceny formalnej I i II stopnia zostanie opublikowana na stronie internetowej programu w terminie kolejnych dwóch dni roboczych.

Etap oceny merytorycznej – jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie oceniony podczas dwóch poprzednich etapów, będzie podlegał weryfikacji merytorycznej. Lista wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy o powierzenie grantu zostanie opublikowana na stronie programu w okresie 15 dni roboczych od dnia zakończenia oceny merytorycznej wszystkich wniosków.

Jeżeli Twój wniosek znajdzie się na tej liście, w ciągu pięciu dni roboczych zostaniesz poproszony o uzupełnienie dokumentacji. Na tym etapie pozostanie Ci już tylko ostatni krok: podpisanie umowy!

Dodatkowe informacje

Jeśli szukasz informacji o konkretnych terminach lub kwotach dofinansowania, wejdź na www. Możesz je również uzyskać pod nr infolinii 22 695 37 88 oraz pod adresem e-mail: soi@arp.pl

Warunki RODO

Warunki RODO