Wstrzymany Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Rynkowe Instrumenty Kapitałowe

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Dla kogo

Dla kogo

MŚP, Duża firma

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Finansowanie

Do kiedy

Do kiedy

Do 30 kwietnia 2021r.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Konieczność spełnienia Testu Prywatnego Inwestora

Co zyskujesz

Celem finansowania jest umożliwienie przywrócenia stabilnej struktury finansowania, która została zachwiana, w szczególności poprzez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji lub świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem COVID-19. Dzięki instrumentowi firma pozyska kapitał na realizację inwestycji m.in: środki na bieżącą działalność operacyjną, w szczególności: finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa, regulowanie wynagrodzeń, innych kosztów operacyjnych, zobowiązań publiczno-prawnych.

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy przywróceniu stabilnej struktury finansowania przedsiębiorstwa, która została zachwiana, w szczególności poprzez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji lub świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem COVID-19.

Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych skierowane jest do przedsiębiorstw, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • na dzień 31 grudnia 2019 roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji*
 • bez wsparcia udzielanego w ramach Programu zaprzestałyby prowadzenia działalności gospodarczej lub miałyby poważne trudności z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • wykorzystały możliwości pozyskania finansowania na rynku, a środki pomocy publicznej dostępne w Polsce pozwalające pokryć potrzeby płynnościowe są niewystarczające w zapewnieniu dalszej działalności gospodarczej;
 • wykazały, że utrata przez nie stabilności finansowej może spowodować poważne społeczne trudności lub poważne niedoskonałości rynku.

Finansowanie może zostać udzielone w formie objęcia lub nabycia instrumentów kapitałowych w postaci:

 • udziałów lub akcji;
 • warrantów subskrypcyjnych lub
 • obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.

W celu uzyskania Finansowania Programowego Przedsiębiorcy powinni złożyć Wniosek nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. Okres udostępniania: od daty spełnienia warunków zawieszających do nie później niż 30 września 2021 r.

Mechanizm wyjścia PFR z inwestycji kapitałowej zostanie uzgodniony indywidualnie z przedsiębiorcą i może obejmować m.in. sprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych, realizację opcji kupna akcji/udziałów przez przedsiębiorcę bądź sprzedaż akcji/udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.

Finansowanie kapitałowe obejmujące pożyczki oraz obligacje zamienne na akcje udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. Maksymalny okres finansowania w formie pożyczek i obligacji zamiennych na akcje wynosi 7 lat.
Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych udzielane jest w wysokości zaakceptowanej przez PFR na podstawie analizy prognoz finansowych przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na przywrócenie stabilnej struktury finansowania przedsiębiorstwa do maksymalnej kwoty 1 miliarda złotych.

Udzielone finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych może zostać przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną, w szczególności na:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych (z pewnymi wyjątkami);
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia (z pewnymi wyjątkami);
 • refinansowania bądź wcześniejszej spłaty zadłużenia finansowego;

Jak skorzystać z produktu?

Wypełnij wniosek na stronie https://pfrsa.pl/tarcza250

Dodatkowe informacje  

Szczegółowe informacje o pożyczce znajdują się w Regulaminie Programu.

* (w rozumieniu art. 2 pkt 18) Rozporządzenia Pomocowego, art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1) lub art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 37)

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO