Dostępny Eksport Akredytywy Finansowanie eksportu BGK

Finansowe Wspieranie Eksportu

Dla kogo

Dla kogo

MŚP, Duża firma, Firma zagraniczna, Publiczne podmioty zagraniczne

Do kiedy

Do kiedy

Bezterminowo

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Kredyty eksportowe, gwarancje, akredytywy eksportowe, wykup wierzytelności, kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe

Co zyskujesz

Dzięki instrumentom finansowego wspierania polskiego eksportu Twoja firma zmniejszy ryzyko braku zapłaty za wysłany towar lub zrealizowane na rzecz zagranicznego kontrahenta usługi i zaoferuje swojemu kontrahentowi atrakcyjne finansowanie. BGK oferuje wsparcie finansowe inwestycji, w których polska spółka występuje w roli generalnego wykonawcy lub głównego dostawcy/podwykonawcy. Dla projektów o profilu eksportowym w Polsce, BGK oferuje długoterminowe finansowanie inwestycji.

Co musisz wiedzieć?

Jeżeli eksportujesz towary lub usługi na rynki zagraniczne, w tym na tzw. rynki podwyższonego ryzyka możesz skorzystać z dostępnych w BGK instrumentów finansowego wsparcia eksportu:

  • gwarancji bankowych,
  • akredytyw (dyskonto, potwierdzenie, postfinansowanie),
  • wykupu wierzytelności z kontraktów eksportowych,
  • kredytu dla banku nabywcy,
  • kredytu dla nabywcy,
  • kredytu obrotowego dla polskich eksporterów,
  • finansowania inwestycji generujących eksport z Polski.

Finansowanie poprzez bank zagraniczny

Tego typu wsparcie może być wykorzystane gdy zagraniczny kontrahent nie ma wystarczających środków na zakup polskich dóbr o charakterze konsumpcyjnym, sfinansowanie inwestycji w nowy park maszynowy lub budowę nowego zakładu. Transakcje krótkoterminowe finansowane są poprzez akredytywę dokumentową, większe wolumenowo i dłuższe, poprzez kredyt dla banku nabywcy (zgodnie z konsensusem OECD bank może sfinansować kredytem do 85% wartości kontraktu eksportowego). Jeżeli obawiasz się utraty płynności związanej z wydłużonym terminem zapłaty, rozwiązaniem może być dyskontowanie akredytywy. Dzięki niemu eksporter może zaoferować nawet do dwóch lat odroczonego terminu płatności, a BGK zdyskontuje taką należność po dokonaniu wysyłki towarów, czy zrealizowaniu usługi. Instrument jest dostępny w prawie wszystkich państwach świata.

BGK może też ułatwić rozwój Twojej firmy poprzez instrumenty gwarancji: wadialnych, zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, rękojmi, czy zapłaty. BGK może także wystawiać regwarancje pod gwarancje wystawiane przez banki zagraniczne, jeżeli takie są wymogi kontraktowe.

Kredyt dla nabywcy udzielany jest zagranicznym importerom. Polski eksporter, po zrealizowaniu części lub całości kontraktu, otrzymuje środki bezpośrednio z BGK, obciążając jednocześnie rachunek kredytowy importera. Co ważne, eksporter nie ponosi ryzyka braku wypłacalności importera. Kredytobiorcą może być zarówno podmiot prywatny, publiczny, jak i bezpośrednio skarb państwa importera. 
Zgodnie z konsensusem OECD bank może sfinansować do 85% wartości kontraktu eksportowego, okres finansowania może wynosić nawet do 15 lat (zależnie od branży oraz kraju importera). Dodatkowym wymogiem jest udział towarów/usług pochodzenia polskiego w kontrakcie eksportowym (min. 40%). Zabezpieczeniem dla tego typu finansowania są co do zasady polisa ubezpieczeniowa KUKE oraz aktywa związane z realizowanym projektem zagranicznym.

W ofercie BGK znajdują się krótkoterminowe kredyty obrotowe dla polskich eksporterów na realizację konkretnego kontraktu eksportowego lub wsparcie sprzedaży zagranicznej oraz długoterminowe kredyty inwestycyjne przeznaczone na finansowanie projektów generujących eksport z Polski.

BGK ma również możliwość refinansowania (w formie wykupu wierzytelności) kredytu udzielonego zagranicznemu kontrahentowi przez polskiego eksportera ubezpieczonego w KUKE (polisa kredyt dostawcy). Aby dokonać zbycia wierzytelności eksportowych na rzecz BGK, eksporter musi zrealizować kontrakt na eksport polskich towarów i/lub usług, zawarty na warunkach kredytu kupieckiego oraz uzyskać ubezpieczenie swoich należności z kredytu dostawcy w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

Jakie wymagania musisz spełnić?

Szczegółowe warunki skorzystania z poszczególnych instrumentów finansowego wsparcia eksportu znajdziesz na stronie.

Jak skorzystać z produktu?

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku skontaktuj się z Departamentem Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu:
tel.: +48 22 475 67 50, +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected], [email protected]
 

 

Produkt jest częścią projektu 3W: woda-wodór-węgiel. 3W to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Więcej informacji o projekcie 3W znajdziesz tutaj.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO