Dostępny ministerstwo rozwoju i technologii Wsparcie finansowe innowacje paih

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Dla kogo

Wszyscy przedsiębiorcy

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia

Do 25% kosztów inwestycji albo do 40 tys. zł na każde nowo utworzone miejsce pracy

Wkład własny

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

Umowy zawierane do końca 2025 r., a dotacje wypłacane nie później niż do końca 2030 r.

Co zyskujesz

Możesz otrzymać dotację na realizację inwestycji w wysokości do 25% kosztów inwestycji albo do 40 tys. zł na każde nowe miejsce pracy oraz dodatkowo do 7 tys. złotych na szkolenie pracownika

Co musisz wiedzieć?

O dotacje możesz ubiegać się, jeśli planujesz jedną z 5 typów inwestycji:

¹ Przedsiębiorca rozwijający się to przedsiębiorca, nie będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, zatrudniający mniej niż 1000 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro.
² Obszar zagrożony wykluczeniem to miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wymienione w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2861) lub gmina, na terenie której położone jest to miasto, lub gmina graniczą z tym miastem lub z gminą, na terenie której położone jest to miasto, lub powiat lub miasto na prawach powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa. Stosuje się zamiast kryteriów dla danej kategorii przedsiębiorcy, jeśli w danym przypadku są korzystniejsze dla przedsiębiorcy.

Minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia w ramach reinwestycji w istniejącym zakładzie, planowanej przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji, ulega obniżeniu o 90% i zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Inwestycja podlega ocenie zgodnie z kryteriami jakościowymi, określonymi dla danego typu inwestycji. Projekty oceniane są w obszarach rozwoju strukturalnego, naukowego, zrównoważonego terytorialnie, zasobów ludzkich oraz odpowiedzialności społecznej.

Szczegółowy opis kryteriów jakościowych znajduje się w Załączniku nr 1 do Programu.

Jak skorzystać z produktu?

Zgłoś się do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Będziesz musiał wypełnić formularz aplikacyjny.

Dodatkowe informacje

Znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Właścicielami produktu są: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO