Jak poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027?

PARP
Jak poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027?

Od prawidłowo złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich zależy, czy wnioskodawca zostanie objęty wsparciem, o które się ubiega. Warto więc zapoznać się z procedurą składania wniosków za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich 2021 – 2027.

System LSI dla FENG i FEPW

Procedura składania wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) jest jednakowa. Przed przystąpieniem do wnioskowania, warto zastanowić się nad kształtem swojego projektu oraz sprawdzeniem, czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na założone cele. Na tym etapie istotne jest dopasowanie projektu do określonego działania w programie, a także sprawdzenie harmonogramu oraz szczegółowych warunków naboru. Niezbędne jest zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz kryteriami, które jasno określają istotne elementy składanego wniosku. 

Wnioski dotyczące FENG i FEPW składa się za pomocą systemu LSI, który znajduje się na stronie PARP (https://lsi.parp.gov.pl). Instrukcja wypełniania wniosku jest jednym z załączników regulaminu wyboru projektów. Niezbędne jest założenie konta użytkownika oraz akceptacja regulaminu i wyrażenie wymaganych zgód. Na dalszym etapie należy wybrać nabór z listy trwających oraz uzupełnić wymagane informacje, takie jak informacje o projekcie i wnioskodawcy, szczegóły projektu, wskaźniki i harmonogram. Wniosek należy uzupełnić załącznikami określonymi w dokumentacji konkursowej. Przed wysłaniem wniosku warto jeszcze raz sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Po złożeniu wymaganych oświadczeń, można finalnie złożyć wniosek. Warto pamiętać, że wypełnianie wniosku można rozłożyć w czasie, tworząc wersje robocze. Złożony wniosek podlega ocenie ekspertów, którzy mogą wezwać do poprawek lub uzupełnienia braków. Należy wprowadzić je za pomocą systemu LSI. Niektóre projekty wymagają spotkania przedstawicieli wnioskodawcy z Komisją Oceny Projektów. O wynikach naboru wnioskodawców powiadamia PARP.

Więcej informacji o tym, jak poprawnie złożyć wniosek w ramach FENG i FEPW znajduje się w broszurze.

SOWA EFS dla FERS

Dla wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) obowiązuje inny system. Jest to System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS. PARP pośredniczy w realizacji dwóch działań programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS.01.03) oraz Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy (FERS.01.10). Przed przystąpieniem do składania wniosku, warto określić swój potencjał w zakresie świadczenia usług rozwojowych. Jeżeli jest on niewystarczający, dobrym rozwiązaniem jest znalezienie partnerów do współpracy. Sukces na efektywny udział w naborze można zwiększyć przez pogłębienie wiedzy na temat FERS oraz obserwowanie trendów w zakresie usług rozwojowych. Pomocne w tym mogą być rekomendacje sektorowych rad ds. kompetencji oraz wyniki badań takich jak Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) czy Branżowy BKL.

Podobnie jak w przypadku naboru w ramach FENG i FEPW, wnioski o dofinansowanie z FERS składa się za pomocą systemu internetowego, znajdującego się na stronie (https://sowa2021.efs.gov.pl).  Należy założyć konto w systemie SOWA EFS, wypełnić wniosek, wypełniając wymagane pola takie jak: informacje o projekcie, wnioskodawca i realizatorzy, wskaźniki projektu, zadania oraz budżet projektu. Podczas tworzenia budżetu warto pamiętać o przestrzeganiu jednej z fundamentalnych zasad kwalifikowalności, czyli zasady racjonalności i efektywności wydatków. Niezbędne będzie także uzasadnienie wydatków, zaplanowanie harmonogramu oraz uwzględnienie potencjału do realizacji projektu. W każdym projekcie wymagane jest zastosowanie standardu minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn, a w przypadku działania międzynarodowego dołączenie listu intencyjnego. Na etapie oceny wniosków eksperci mogą wezwać wnioskodawcę do dokonania poprawek lub uzupełnienia.  Po ocenie merytorycznej wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni do negocjacji, które mają formę pisemną bądź ustną (telefon lub spotkanie). O wynikach oceny powiadamia PARP.

Więcej informacji o wypełnianiu wniosków w ramach FERS znajduje się w broszurze.

PARP
Poprzedni artykuł
Program Erasmus dla Młodych świętuje 15 urodziny!
Webinarium PAIH: Trendy i innowacje w morskiej energetyce wiatrowej - przegląd rynku i przykłady z Norwegii
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO