Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Zapewniamy skuteczną koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.

Pracujemy na wspólny sukces

Ken Blanchard

„Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty.”

 

Strategia Grupy na lata 2020 - 2025

Grupa PFR to nowoczesny system polskich instytucji rozwoju o wspólnej wizji i misji oraz podstawowych zasadach działania. Prezentujemy strategię Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju na lata 2020-2025:

 

 

 

Grupa kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju może się pochwalić wybitnymi osiągnięciami. Wyróżniamy się na tle innych instytucji rozwoju w Europie oraz na całym świecie.

400+

pracowników

21,6 mld zł

zainwestowane w rozwój polskich firm i gospodarki

2,4 mld zł

zainwestowane w projekty mieszkaniowe (Mieszkanie dla Rozwoju)

240 mln zł

w inwestycjach zagranicznych

800 mln zł

w funduszach Venture Capital wspierających polskie start-upy

11,5 mln

potencjalnych uczestników programu Pracowniczych Planów Kapitałowych

100+

produktów wspierających przedsiębiorców i samorządy

1 tytuł

Firmy Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy

Instytucje rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Centrum strategicznym Grupy PFR jest Polski Fundusz Rozwoju S.A., będący spółką skarbu państwa. Celem PFR S.A. jest zapewnienie, w ramach jednolitej platformy instrumentów rozwojowych, sprawnych narzędzi do zwiększenia potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski.

Model instytucji rozwoju stworzony został w lutym 2017 roku w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Głównym zadaniem PFR S.A. jest koordynacja współpracy wszystkich podmiotów Grupy.

PFR S.A. to także zintegrowane centrum informacji dla przedsiębiorców, samorządów i osób zainteresowanych instrumentami rozwoju. Spółka pomaga wybrać spośród ponad 100 produktów, rozproszonych dotychczas w polskich instytucjach rozwoju. Działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.

Przejdź na stronę PFR S.A.

PFR Ventures sp. z .o.o.

PFR Ventures oferuje finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych np. fundusze venture capital lub aniołowie biznesu. Jest to największy fundusz funduszy w Europie Środkowo – Wschodniej. Inwestowanie w formule funduszu funduszy z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia najlepszych podmiotów zarządzających stworzyło efektywny model finansowania oraz zapewniło rynkowe podejście zgodne z najlepszymi praktykami biznesowymi.

PFR Ventures zarządza obecnie pięcioma różnymi funduszami: PFR Starter, PFR Biznest, PFR Otwarte Innowacje (OI), PFR KOFFI oraz PFR NCBR CVC. Oferta każdego z nich dedykowana jest dla spółek na różnym etapie rozwoju: zaczynając od najwcześniej fazy (preseed), aż do fazy wzrostu i ekspansji oraz przewiduje różną wysokość finansowania.

Przejdź na stronę PFR Ventures

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PFR TFI S.A. jest spółką działającą na zasadach komercyjnych. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Polityka inwestycyjna koncentruje się na aktywach alternatywnych, takich jak np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, private equity czy venture capital. Przedmiotem działalności PFR TFI S.A. jest m.in. tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi.

PFR TFI jest również jedną z instytucji oferujących i zarządzających Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a jego rola w nowym systemie będzie dodatkowo poszerzona o pełnienie funkcji instytucji wyznaczonej.

Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej będzie zagwarantowanie, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom pełnego dostępu do oferty PPK. PFR TFI nie będzie mogło odmówić utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą.

Przejdź na stronę PFR TFI

PFR Nieruchomości S.A.

PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Misją spółki jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin.

Oferta PFR Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus adresowana jest do wszystkich grup społecznych. Program zakłada m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez PFR Nieruchomości S.A.

Przejdź na stronę PFR Nieruchomości

PFR Portal PPK sp. z o.o.

PFR Portal PPK jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiada za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją  jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie.

Działalność spółki to przede wszystkim prowadzenie strony mojeppk.pl, jedynego oficjalnego źródła informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ramach zarządzania portalem, instytucja dostarcza niezbędnych informacji pracodawcom, pracownikom oraz instytucjom finansowym, prezentuje oferty instytucji finansowych oraz informuje o przeprowadzanych szkoleniach i konferencjach.

Przejdź na stronę PFR Portal PPK

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu działa na zasadach spółki prawa handlowego, wykonując jednocześnie zadania instytucji rządowej. Od ponad 28 lat odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji

W ramach swoich kompetencji spółka realizowała m.in. program restrukturyzacji finansowej hut, program prowadzony w związku z ustawą o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego oraz rządowy program pt. „Wspieranie przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”. 

Podstawowym przedmiotem działalności jest obszar finansowania podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie powierzonym majątkiem Skarbu Państwa w postaci akcji i udziałów spółek. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

Przejdź na stronę ARP

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

KUKE to polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe powołane przez państwo w celu wspierania działań eksportowych polskich przedsiębiorstw. Jest częścią Grupy PFR, akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianą handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Ponad 28 letnia działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce oferuje ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa, zapewniając bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego. Podobnie, jako jedyni w kraju ubezpieczają długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat. 

Przejdź na stronę KUKE

KUKE Finance S.A.

KUKE Finance to firma faktoringowa, która jest członkiem Polskiego Związku Faktorów - krajowej federacji firm świadczących usługi faktoringu.

Działalność operacyjną spółka rozpoczęła w listopadzie 2014 roku. Celem działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Współpracując z KUKE spółka pomaga firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, głównie z sektora MŚP. Usługi oferowane przez KUKE Finance S.A. są dedykowane przedsiębiorcom, którzy szukają wsparcia finansowego, niezbędnego do dalszego rozwoju działalności.

Przejdź na stronę KUKE Finance

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest centralną państwową instytucją odpowiedzialną za wsparcie eksportu polskich przedsiębiorstw oraz przyciąganie najlepszych inwestycji zagranicznych. 

Celem działania spółki jest prowadzenie działalności w zakresie promocji Polski, polskiej gospodarki, w tym w zakresie wspierania ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorców, pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, obsługi inwestycji polskich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz promowania i rozwoju innowacyjności w Polsce. PAiH przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają w Polsce. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

Jako instytucja publiczna odpowiedzialna za promocję gospodarczą Polski na rynku międzynarodowym, obejmuje swoim patronatem szereg imprez organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Z uwagi na zakres działalności Agencji, są to przede wszystkim wysokiej rangi wydarzenia o profilu gospodarczym.

Przejdź na stronę PAIH

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to centralny organ administracji. Celem działania agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Agencja zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją jaką agencja ma zrealizować jest stworzenie takich warunków gospodarczych, w których podmioty będą mogły swobodnie się rozwijać, podejmować różnorodne inicjatywy, wprowadzać na rynek innowacyjne produkty i stosować nowoczesne rozwiązania. Sprawiać, aby wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorców były bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

Przejdź na stronę PARP

Wybrane projekty grupy pfr

 • PFR dla Miast
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe
 • Sieć Firm Przyszłości
 • Giełda Miejskich Technologii
 • Zagraniczne Biura Handlowe
 • Portal startup.pfr.pl
 • Szkoła Pionierów PFR
 • Sieć Otwartych Innowacji
 • Polskie Mosty Technologiczne
 • PFR Green Hub
 • Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Warunki RODO

Warunki RODO