Oferty pracy w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju

Filtruj po:
 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Spółka
 • Forma zatrudnienia
 • Data ważności
 • Specjalista ds. Audytu Warszawa PFR TFI umowa o pracę 25 lipca 2024

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR TFI
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 25 lipca 2024

  Główne zadania:

  • realizacja czynności audytowych w spółce oraz u jej kontrahentów; 
  • sporządzanie dokumentacji z czynności audytowych, w tym raportów audytowych;
  • monitorowanie wdrożenia wydanych rekomendacji z przedstawionych raportów z audytu w celu weryfikacji ich skuteczności;
  • udział w przygotowaniu rocznego planu audytów spółki na podstawie analizy ryzyka; 
  • współpraca z audytorami GK PFR w zakresie działalności audytu wewnętrznego;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi spółki w sprawach dotyczących audytu wewnętrznego.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse; 
  • co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej, w szczególności w branży finansowej (TFI, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeń, OFE, banki);
  • podstawowej znajomości standardów prowadzenia audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej i umiejętności ich stosowania w praktyce;
  • biegłej obsługi programów pakietu MS Office;
  • umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i przejrzystego formułowania ustaleń i rekomendacji z audytów;
  • orientacji na terminową realizację celów i przydzielonych zadań;
  • rozwiniętych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

  Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
  • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego; 
  • system premiowy;
  • wpłatę pracodawcy do PPK 4 %;
  • opiekę medyczną; 
  • ubezpieczenie grupowe;
  • system kafeteryjny myBenefit;
  • pracę w modelu hybrydowym.


  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres [email protected] 
  W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Specjalista ds. Audytu”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces                   rekrutacji zapewniają poufność.

  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w procesie rekru-tacyjnym na dane stanowisko.

  W przypadku wyrażenia chęci, aby Twoje dokumenty rekrutacyjne zostały zachowane w bazie zgło-szeń rekrutacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez PFR Towarzystwo Fun-duszy Inwestycyjnych S.A., prosimy o umieszczenie w ich treści następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, mo-ich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia”.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. Kontakt z Ad-ministratorem danych jest możliwy: w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej lub za po-średnictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: [email protected]

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: w formie pi-semnej – na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednic-twem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: [email protected]

  Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych usta-wach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w proce-sie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) prze-twarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgło-szenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekruta-cji. Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których prze-twarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Da-nych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-wie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

  Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1. 4-5 RODO). 

  Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które rekrutujesz, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia w rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas prze-chowywane przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia albo do momentu cofnięcia Twojej zgody na takie przetwarzanie. 
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: (a) dostaw-com usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, (b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń, (c) in-nym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udo-stępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych według wymogów ogłoszenia), Administrator danych przetwarza w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe Administrator danych prze-twarza na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest do-browolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, a kon-sekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Twojej kandydatury na wybrane sta-nowisko.

  Administrator danych nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].

 • Ekspert ds. Audytu Warszawa PFR TFI umowa o pracę 25 lipca 2024

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR TFI
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 25 lipca 2024

  Główne zadania:

  • samodzielna lub zespołowa realizacja czynności audytowych w spółce oraz u jej kontrahentów; 
  • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności audytowych, w tym raportów audytowych z rekomendacjami i zaleceniami;
  • uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu audytów w spółce na podstawie analizy ryzyka;
  • monitorowanie terminowości oraz poprawności wdrażania uzgodnionych rekomendacji z audytów;
  • współpraca z audytorami GK PFR w zakresie działalności audytu wewnętrznego;
  • współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących działania systemu audytu wewnętrznego w spółce organom nadzoru;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi i wsparcie merytoryczne pracowników spółki, w tym prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse;
  • co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy w obszarze audytu wewnętrznego w branży finansowej (TFI, towarzystwa ubezpieczeń, OFE, banki);
  • znajomości metodyki / narzędzi w zakresie audytu wewnętrznego i umiejętności stosowania ich w praktyce;
  • biegłej obsługi programów pakietu MS Office;
  • umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i przejrzystego formułowania rekomendacji;
  • orientacji na realizację zadań oraz jakości i profesjonalizmu w pracy;
  • rozwiniętych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
  • doświadczenie w realizacji audytów w obszarze IT będzie dodatkowym atutem;
  • dyplomy i certyfikaty związane z audytem wewnętrznym będą dodatkowym atutem.


  Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
  • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego; 
  • system premiowy;
  • wpłatę pracodawcy do PPK 4 %;
  • opiekę medyczną; 
  • ubezpieczenie grupowe;
  • system kafeteryjny myBenefit;
  • pracę w modelu hybrydowym.


  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres [email protected].  
  W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko –  Ekspert ds. Audytu”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w procesie rekru-tacyjnym na dane stanowisko.

  W przypadku wyrażenia chęci, aby Twoje dokumenty rekrutacyjne zostały zachowane w bazie zgło-szeń rekrutacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez PFR Towarzystwo Fun-duszy Inwestycyjnych S.A., prosimy o umieszczenie w ich treści następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, mo-ich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia”.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy: w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej lub za po-średnictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: [email protected]

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: w formie pi-semnej – na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednic-twem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: [email protected]

  Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych usta-wach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w proce-sie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) prze-twarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgło-szenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekruta-cji. Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których prze-twarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Da-nych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-wie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

  Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1. 4-5 RODO). 

  Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które rekrutujesz, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia w rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas prze-chowywane przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia albo do momentu cofnięcia Twojej zgody na takie przetwarzanie. 

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: (a) dostaw-com usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, (b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń, (c) in-nym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udo-stępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych według wymogów ogłoszenia), Administrator danych przetwarza w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe Administrator danych prze-twarza na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest do-browolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, a kon-sekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Twojej kandydatury na wybrane sta-nowisko.

  Administrator danych nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].  

 • Ekspert ds. modeli finansowych i wycen Warszawa PFR TFI umowa o pracę 31 lipca 2024

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR TFI
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 31 lipca 2024

  Główne zadania:

  • analiza i weryfikacja modeli finansowych oraz wycen przygotowywanych przez zewnętrzne podmioty wyceniające;
  • współpraca z podmiotami wyceniającymi oraz depozytariuszem w zakresie modeli i wycen;
  • przygotowywanie rekomendacji i materiałów na potrzeby podjęcia decyzji przez Komitet Wycen;
  • prowadzenie wewnętrznych baz danych dotyczących monitoringu wycen aktywów;
  • sporządzanie wewnętrznej dokumentacji, opracowań, raportów.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, ekonometria;
  • minimum 4 lata doświadczenia w obszarze przygotowywania lub weryfikacji modeli finansowych i wycen;
  • bardzo dobra znajomość zasad modelowania finansowego w MS Excel;
  • wiedzy z zakresu tworzenia modeli finansowych, wycen aktywów niepublicznych (instrumenty udziałowe, dłużne, pochodne), analizy projektów inwestycyjnych;
  • biegłej znajomości pakietu MS Office (szczególnie MS Excel);
  • umiejętności analitycznego myślenia;
  • samodzielności, staranności i dokładności.

  Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
  • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
  • system premiowy;
  • wpłatę pracodawcy do PPK 4 %;
  • opiekę medyczną;
  • ubezpieczenie grupowe;
  • system kafeteryjny myBenefit;
  • pracę w modelu hybrydowym.

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres [email protected].  

  W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko –  Ekspert ds. modeli finansowych i wycen”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko.

  W przypadku wyrażenia chęci, aby Twoje dokumenty rekrutacyjne zostały zachowane w bazie zgłoszeń rekrutacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., prosimy o umieszczenie w ich treści następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia”.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy: w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: [email protected].

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: [email protected].

  Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

  Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1. 4-5 RODO).

  Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które rekrutujesz, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia w rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia albo do momentu cofnięcia Twojej zgody na takie przetwarzanie.

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: (a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, (b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń, (c) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych według wymogów ogłoszenia), Administrator danych przetwarza w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe Administrator danych przetwarza na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Twojej kandydatury na wybrane stanowisko.

  Administrator danych nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].  

 • Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji Warszawa PFR TFI umowa o pracę 31 lipca 2024

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR TFI
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 31 lipca 2024

  Główne zadania:

  • współtworzenie i realizacja strategii PR Towarzystwa i zarządzanych funduszy inwestycyjnych;
  • tworzenie i realizacja planu działań komunikacji marketingowej oraz wsparcia sprzedaży poszczególnych funduszy;
  • przygotowywanie i prowadzenie skutecznych kampanii w mediach;
  • tworzenie strategii social media oraz wdrażanie jej w życie;
  • utrzymywanie stałych kontaktów z dziennikarzami;
  • bieżąca współpraca z departamentami komunikacji instytucji działających w ramach Grupy PFR;
  • nadzór nad stroną internetową Towarzystwa – aktualizacja treści;
  • współpraca z agencją PR i podwykonawcami zewnętrznymi;
  • koordynacja działań związanych z tworzeniem materiałów promocyjnych;
  • monitoring rynku, inicjowanie działań związanych z promocją i wizerunkiem pracodawcy.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: PR, dziennikarstwo, marketing, zarządzanie;
  • minimum 5-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze komunikacji zewnętrznej;
  • doświadczenia w tworzeniu strategii marketingowych i PR oraz zarządzaniu zespołem;
  • znajomości najnowszych trendów w PR, marketingu cyfrowym i social media oraz nowoczesnych narzędzi marketingowych i PR;
  • biegłej znajomości pakietu MS Office (szczególnie MS Excel);
  • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
  • zdolności analitycznych, umiejętności interpretacji danych i wyciągania wniosków;
  • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
  • znajomość rynku produktów inwestycyjnych będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
  • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
  • system premiowy;
  • wpłatę pracodawcy do PPK 4 %;
  • opiekę medyczną;
  • ubezpieczenie grupowe;
  • system kafeteryjny myBenefit;
  • pracę w modelu hybrydowym.

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres [email protected].  

  W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko –  Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko.

  W przypadku wyrażenia chęci, aby Twoje dokumenty rekrutacyjne zostały zachowane w bazie zgłoszeń rekrutacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., prosimy o umieszczenie w ich treści następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia”.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy: w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: [email protected].

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: w formie pisemnej – na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: [email protected].

  Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to zgodę która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

  Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1. 4-5 RODO).

  Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które rekrutujesz, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia w rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia albo do momentu cofnięcia Twojej zgody na takie przetwarzanie.

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: (a) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, (b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń, (c) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych według wymogów ogłoszenia), Administrator danych przetwarza w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe Administrator danych przetwarza na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozważenia Twojej kandydatury na wybrane stanowisko.

  Administrator danych nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].  

 • Analityk/-czka Inwestycyjny/Associate Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 8 sierpnia 2024

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 8 sierpnia 2024

  Główne zadania:

  • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
   • Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;
   • Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
   • Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
  • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
  • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
  • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
  • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
  • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
  • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego;
  • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
  • Znajomości KSH;
  • Biegłej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • pakiet prywatnej opieki medycznej;
  • system kafeteryjny mybenefit;
  • wpłata pracodawcy do PPK aż 4%;
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach
  • ubezpieczenie grupowe;
  • przyjazne środowisko pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

  APLIKUJ

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12//2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Grupa kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju

450 m

to odległość z siedziby do stacji Metro Centrum

600+

osób pracuje w grupie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

50 kroków

dzieli nas od ścisłego centrum Warszawy

0,5 kg

owoców przypada na jednego pracownika każdego dnia

531

filiżanek kawy wypijamy codziennie

4 piętra

zajmujemy w głównej siedzibie przy ul. Kruczej

Wybrane benefity dla naszych pracowników

Prywatna opieka zdrowotna

Prywatna opieka zdrowotna

Możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Bogatą ofertę świadczeń zdrowotnych przygotowała jedna z wiodących na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dodatkowa ochrona zdrowia i życia. Oferta przygotowana specjalnie dla naszych pracowników, a finansowana w całości przez pracodawcę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone m.in. na produkty kafeterii benefitów, świadczenia okazjonalne czy zapomogi losowe.

Kafeteria MyBenefit

Kafeteria benefitów

Kafeterie benefitów do to internetowe platformy z tysiącami produktów. To Ty wybierasz, z których skorzystasz, jak i kiedy chcesz! 

Karta Multisport

Karta sportowa

Karta umożliwia korzystanie z blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dzięki niej codziennie możesz odkrywać nowe aktywności.

Świeże owoce i warzywa

Świeże owoce i warzywa

Codziennie czeka na Ciebie świeża porcja owoców i warzyw. W ciągu miesiąca w naszej siedzibie pojawia się ponad tona owoców, co daje średnio 0,5 kg zdrowia dla Ciebie każdego dnia!

Dlaczego warto pracować razem z nami?