Powstanie programu PPK to efekt współpracy:

 • Rządu, 
 • Polskiego Funduszu Rozwoju, 
 • organizacji pracodawców,
 • związków zawodowych. 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez pracodawców i państwo.

 

Schemat programu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od początku roku 2019 działa specjalnie utworzony portal informacyjny MojePPK.pl, który prowadzi szeroką akcję informacyjną, publikując liczne pytania i odpowiedzi oraz zamieszczając materiały informacyjne do pobrania dla pracodawców i pracowników, także w językach obcych. Publikowane są tam także oferty instytucji finansowych oferujących prowadzenie PPK. W przyszłości, pracownicy będą mogli za jego pośrednictwem sprawdzać wartość swoich oszczędności w PPK.

 

Najważniejsze korzyści programu PPK

PPK to większe bezpieczeństwo finansowe pracujących

Publiczny system emerytalny gwarantuje pracującym emeryturę, jednak starzenie się społeczeństwa spowoduje, że świadczenia te nie będą wysokie. Problem niskich emerytur dotyczy zwłaszcza osób, które mają obecnie poniżej 40 lat i nie zgromadziły kapitału początkowego w ZUS. Oszczędności z PPK mogą stanowić uzupełnienie emerytury – zgromadzony kapitał na pracowniczym rachunku PPK sprawi, że przyszli emeryci będą zamożniejsi.

 

Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne i bardzo opłacalne.

Jeżeli sami oszczędzamy, to mamy tylko tyle, ile odłożyliśmy. Znacznie korzystniej jest w PPK. W uproszczeniu: praktycznie do każdej złotówki odłożonej przez pracownika drugą co miesiąc dokłada pracodawca, a państwo dodaje wpłatę powitalną i dopłatę roczną. W ten sposób pracownik odkładający kapitał na swoim rachunku PPK gromadzi wyższą kwotę niż gdyby oszczędzał sam i jego oszczędności są profesjonalnie inwestowane.

 

Z udziału w PPK można zrezygnować.

Zarówno na etapie tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Rachunek pracownika w PPK jest w pełni prywatny, a zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

 

Badania społeczne pokazują, że blisko 80% Polaków chciałoby mieć oszczędności, ale tylko kilkanaście procent oszczędza długoterminowo.

Oczywiście wiele rodzin ma dziś zbyt niskie wynagrodzenia, aby mogły oszczędzać. Niestety Polacy oszczędzają zwykle krótkoterminowo i mniej efektywnie niż obywatele w krajach rozwiniętych. Świadczy o tym zbyt duży udział depozytów bieżących (nisko- lub nieoprocentowanych) w bankach, za mało zaś środków jest inwestowanych.

Udział w programie PPK jest prosty i nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych działań, a jednocześnie umożliwia efektywne zarządzanie swoimi domowymi finansami. Każdy pracownik oszczędzający w PPK - za pośrednictwem wyspecjalizowanych i pobierających niskie opłaty funduszy – staje się inwestorem na rynku polskim i rynkach międzynarodowych. 

 

PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców oraz podniesienie standardu polskiego rynku pracy.

Każdy pracodawca będzie zobowiązany stworzyć PPK dla pracowników i wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia na ich rachunki w programie. Obowiązki administracyjne pracodawców związane z tworzeniem PPK zostały możliwie uproszczone. Zaangażowanie pracodawców w program PPK będzie docenione jako ich wkład w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe pracowników. Podniesienie standardów rynku pracy zwiększy atrakcyjność aktywności zawodowej i podniesie motywację pracowników – co będzie z korzyścią dla pracodawców.

 

Korzyści dla pracowników i gospodarki

PPK to szansa na zwiększenie potencjału rozwoju i stabilności gospodarki z korzyścią dla wzrostu wynagrodzeń i zysków przedsiębiorstw. W Polsce cały czas brakuje lokalnego kapitału, a poziom majątku i oszczędności polskich gospodarstw domowych są jednymi z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Mały zasób kapitału to niskie inwestycje i zagrożenie dla potencjału rozwoju gospodarczego Polski, w tym utrzymania tempa wzrostu wynagrodzeń i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Program PPK może zmienić szereg negatywnych trendów. Oszczędności gromadzone co roku w ramach PPK powinny dać nowy impuls rozwojowy, wzmocnić lokalny rynek kapitałowy, zmniejszyć zadłużenie zagraniczne, podnieść poziom majątku Polaków, przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy – wszystko z korzyścią dla pracowników i pracodawców.

 

Proste zasady i prywatne oszczędności

Wpłaty na rachunki PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. W przypadku pracownika i pracodawcy wysokość wpłat będzie naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia. Wpłaty ze strony państwa to kwoty niezależne od wysokości dochodów pracownika. Każdy, kto zdecyduje się oszczędzać w PPK, otrzyma jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie co roku, po spełnieniu określonych warunków, Fundusz Pracy zasili konto pracownika kwotą 240 zł.
 

Diamond icon

Kalkulator PPK

Sprawdź swoje przyszłe oszczędności za pomocą naszego kalkulatora Pracowniczych Planów Kapitałowych


Przejdź do kalkukatora

Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS z tytułów wymienionych w ustawie o PPK, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika oraz otworzy za jej pośrednictwem dla niego imienny rachunek PPK, na którym będą gromadzone jego oszczędności.

Do PPK będzie obowiązywać automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (pracownik, który ukończył 55., a nie ukończył 70. roku życia, samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Pracownik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w PPK, podpisując oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego, dlatego oszczędności na koncie pracownika są prywatne, mogą być w każdej chwili wypłacone oraz są dziedziczone. Osoba oszczędzająca w PPK będzie mogła swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60. roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej. Warto jednak pamiętać, że ukończenie 60 lat nie oznacza automatycznie końca oszczędzania w PPK (60 letni uczestnik PPK nadal może aktywnie oszczędzać w tym programie). Jeśli po ukończeniu 60 lat zdecyduje się jednak na wypłatę zgromadzonych środków będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza z nich skorzystać. Może więc:

 • skorzystać z domyślnej formy wypłaty: jednorazowo wypłacić 25% środków, a resztę wypłacać w co najmniej 120 miesięcznych ratach (wypłata w tej formie będzie zwolniona od podatku od zysków kapitałowych, ma to zachęcić pracowników do wypłaty zgromadzonych środków przez dłuższy okres przebywania na emeryturze). Pracownik może również pozostałe środki (albo całość zgromadzonych oszczędności) wypłacać w dowolnej liczbie rat. Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat (120 rat) będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych;
 • dokonać wypłaty transferowej:
  • na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
  • na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;
 • wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego (wypłaty z jednego wspólnego rachunku małżeńskiego).

Oszczędności gromadzone przez uczestnika PPK stanowią jego prywatną własność. W związku z tym - pomimo docelowego przeznaczenia tych środków na wypłatę po 60 roku życia - uczestnik PPK może w dowolnym momencie z nich skorzystać, dokonując zwrotu środków (bez konieczności podawania przyczyny). W takiej sytuacji wypłata zostanie pomniejszona o środki z dopłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy (trafią na indywidulane konto pracownika w ZUS jako jego składka emerytalna) oraz 19% podatek od zysków kapitałowych od zysku wypracowanego przez pozostałą część środków, pochodzącą z wpłat pracodawcy oraz wpłat pracownika.

W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone fundusze będzie można wypłacić wcześniej bez potrąceń: do 25% środków – w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika PPK lub jego najbliższych (małżonek, dziecko), do 100% środków– by pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania czy budowy domu.

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych można znaleźć na Portalu PPK pod adresem www.mojeppk.pl.

 

Rola Polskiego Funduszu Rozwoju

Więcej o roli Polskiego Funduszu Rozwoju przeczytać można w serwisie korporacyjnym. Znajdują się tam także informacje dla instytucji finansowych, które budują systemy informatyczne komunikujące się z Ewidencją PPK.

 

Warunki RODO

Warunki RODO