Powstanie założeń programu PPK to efekt współpracy:

 • Rządu, 
 • Polskiego Funduszu Rozwoju, 
 • organizacji pracodawców,
 • związków zawodowych. 

Podpisanie ustawy poprzedzono szerokimi konsultacjami społecznymi. Pozytywnie zaopiniowali ją Rząd i partnerzy społeczni - reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez pracodawców i państwo.

 

Schemat programu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od początku roku 2019 działa specjalnie utworzony portal informacyjny MojePPK.pl, który prowadzi szeroką akcję informacyjną, publikując liczne pytania i odpowiedzi oraz zamieszczając materiały informacyjne do pobrania dla pracodawców i pracowników, także w językach obcych. Publikowane są tam także oferty instytucji finansowych dla pracodawców uczestniczących w programie PPK, a pracownicy będą mogli za jego pośrednictwem sprawdzać wartość swoich oszczędności w PPK.

 

 

Najważniejsze korzyści programu PPK

PPK to większe bezpieczeństwo finansowe obywateli.

Publiczny system emerytalny gwarantuje pracującym emeryturę, jednak starzenie się społeczeństwa spowoduje, że świadczenia te nie będą wysokie. Problem niskich emerytur dotyczy zwłaszcza osób, które mają obecnie poniżej 40 lat i nie zgromadziły kapitału początkowego w ZUS. Oszczędności z PPK mogą stanowić uzupełnienie emerytury – zgromadzony kapitał na pracowniczym koncie PPK sprawi, że przyszli emeryci będą zamożniejsi. 

 

Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne i bardzo opłacalne.

Jeżeli sami oszczędzamy, to mamy tylko tyle, ile odłożyliśmy. Znacznie korzystniej jest w PPK. W uproszczeniu: do każdej złotówki odłożonej przez pracownika drugą co miesiąc dokłada pracodawca, a państwo dodaje dopłatę roczną. W ten sposób pracownik odkładający kapitał na swoim koncie PPK gromadzi dwukrotnie wyższą kwotę, która na bieżąco jest profesjonalnie inwestowana. 

 

Z udziału w PPK można zrezygnować.

Zarówno na etapie tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości – konto pracownika w PPK jest w pełni prywatne, a zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

 

Badania społeczne pokazują, że blisko 80% Polaków chciałoby mieć oszczędności, ale tylko kilkanaście procent oszczędza długoterminowo.

Oczywiście wiele rodzin ma dziś zbyt niskie wynagrodzenia, aby mogły oszczędzać. Obecnie jednak pensje rosną w szybkim tempie, a badania GUS wskazują, że ponad 80% polskich gospodarstw domowych posiada co miesiąc rosnące nadwyżki finansowe. Niestety Polacy oszczędzają zwykle krótkoterminowo i mniej efektywnie niż obywatele w krajach rozwiniętych. Świadczy o tym zbyt duży udział depozytów bieżących (nisko- lub nieoprocentowanych) w bankach, za mało zaś środków jest inwestowanych.

Udział w programie PPK jest bardzo prosty i nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych działań, a jednocześnie umożliwia efektywne zarządzanie swoimi domowymi finansami poprzez tworzenie długoterminowych i aktywnie inwestowanych oszczędności – każdy pracownik może stać się inwestorem na rynku polskim i rynkach międzynarodowych za pośrednictwem wyspecjalizowanych i pobierających niskie opłaty funduszy.

 

PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców oraz podniesienie standardu polskiego rynku pracy.

Każdy pracodawca będzie zobowiązany stworzyć PPK dla pracowników i wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto na ich rachunki w programie. Obowiązki administracyjne pracodawców związane z tworzeniem PPK zostały możliwie uproszczone, a przy rosnących w tempie 7% rocznie wynagrodzeniach wpłata 1,5% nie powinna przełożyć się – według obliczeń Narodowego Banku Polskiego – na spadek rentowności sektora przedsiębiorstw. Zaangażowanie pracodawców w program PPK będzie docenione jako ich wkład w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe pracowników, a podniesienie standardów rynku pracy zwiększy atrakcyjność aktywności zawodowej i podniesie motywację pracowników – co będzie z korzyścią dla pracodawców. 

 

Korzyści dla pracowników i gospodarki

PPK to długoterminowe zwiększenie potencjału rozwoju i stabilności gospodarki z korzyścią dla wzrostu wynagrodzeń i zysków przedsiębiorstw. Polska gospodarka dynamicznie się rozwija, ale zadłużenie zagraniczne jest bardzo wysokie. Po okresie PRL brakuje lokalnego kapitału, a poziom majątku i stopy oszczędności polskich gospodarstw domowych są jednymi z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Mały zasób kapitału to niskie inwestycje i zagrożenie dla potencjału rozwoju gospodarczego Polski, w tym utrzymania tempa wzrostu wynagrodzeń i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Program PPK może zmienić szereg negatywnych trendów. Kilkanaście miliardów oszczędności gromadzonych co roku w ramach PPK powinno dać nowy impuls rozwojowy, wzmocnić lokalny rynek kapitałowy, zmniejszyć zadłużenie zagraniczne, podnieść poziom majątku Polaków, przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy – wszystko to wiąże się z korzyścią dla pracowników i pracodawców.

 

Proste zasady i prywatne oszczędności

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. W przypadku pracownika i pracodawcy wysokość wpłat będzie naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Wpłaty ze strony państwa to kwoty niezależne od wysokości dochodów pracownika. Każdy, kto zdecyduje się oszczędzać w PPK, otrzyma jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie co roku, po spełnieniu określonych warunków, Fundusz Pracy zasili konto pracownika kwotą 240 zł.

Diamond icon

Kalkulator PPK

Sprawdź swoje przyszłe oszczędności za pomocą naszego kalkulatora Pracowniczych Planów Kapitałowych


Przejdź do kalkukatora

Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika oraz otworzy za jej pośrednictwem dla niego imienny rachunek PPK, na którym będą gromadzone jego oszczędności. 

Do PPK będzie obowiązywać automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (pracownik, który ukończył 55., a nie ukończył 70. roku życia, samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Pracownik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w PPK, podpisując oświadczenie o rezygnacji.

PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego, dlatego oszczędności na koncie pracownika są prywatne, mogą być w każdej chwili wypłacone oraz są dziedziczone. Osoba oszczędzająca w ramach PPK będzie mogła swobodnie korzystać ze zgromadzonych środków na swoim rachunku po osiągnięciu 60. roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej. Po ukończeniu 60 lat uczestnik PPK będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków:

 • Pracownik może dalej odkładać środki w PPK.
 • Pracownik może skorzystać z domyślnej formy wypłaty: jednorazowo wypłacić 25% środków, a resztę wypłacać co miesiąc przez 10 lat (wypłata w tej formie będzie zwolniona od podatku od zysków kapitałowych, ma to zachęcić pracowników do wypłaty zgromadzonych środków przez dłuższy okres przebywania na emeryturze). 
 • Pracownik może pozostałe środki wypłacać w dowolnej liczbie rat. W tym może jednorazowo wypłacić 100% środków. Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych.
 • Pracownik będzie mógł również dokonać wypłaty transferowej:
  • na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
  • na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.
 • Pracownik może wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego (wypłaty z jednego wspólnego rachunku małżeńskiego).

W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone fundusze będzie można wypłacić wcześniej: część środków – w sytuacji poważnej choroby uczestnika lub jego najbliższych, całość – by pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowy domu.

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych można znaleźć na Portalu PPK pod adresem www.mojeppk.pl.

 

Rola Polskiego Funduszu Rozwoju

Więcej o roli Polskiego Funduszu Rozwoju przeczytać można w serwisie korporacyjnym. Znajdują się tam także informacje dla instytucji finansowych, które budują systemy informatyczne komunikujące się z Ewidencją PPK.

 

Warunki RODO

Warunki RODO