Dostępność: Dostępny Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Rynkowe Instrumenty Kapitałowe

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

Rodzaj wsparcia

Finansowanie

Dla kogo

MŚP, Duża firma

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Dodatkowe informacje

Konieczność spełnienia Testu Prywatnego Inwestora

Diamond icon

Co zyskujesz

Dzięki instrumentowi firma pozyska kapitał na realizację inwestycji m.in: środki na bieżącą działalność operacyjną, w szczególności m. in. finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa, regulowanie wynagrodzeń, innych kosztów operacyjnych, zobowiązań publiczno-prawnych; podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa wspólnie z obecnym właścicielem(ami) w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć; finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym; inne cele zaakceptowane przez PFR, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów.

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy zapewnieniu środków służących na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Finansowanie może zostać udzielone w formie objęcia lub nabycia instrumentów kapitałowych w postaci:

  • udziałów lub akcji;
  • warrantów subskrypcyjnych;
  • obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.

Warunki finansowania inwestycyjnego na zasadach rynkowych uwzględniają:

  • udział PFR w kwocie finansowania nie przekraczający 50% łącznie pozyskanego przez przedsiębiorstwo finansowania;
  • finansowanie na innych warunkach z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora.

Finansowanie może zostać udzielone do maksymalnej kwoty 1 miliarda złotych oraz nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Mechanizm wyjścia PFR z inwestycji kapitałowej zostanie uzgodniony indywidualnie z przedsiębiorcą i może on obejmować m.in. sprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych, realizację opcji kupna akcji/udziałów przez przedsiębiorcę bądź sprzedaż akcji/udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.

Finansowanie kapitałowe obejmujące pożyczki oraz obligacje zamienne na akcje udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. Maksymalny okres finansowania w formie pożyczek i obligacji zamiennych na akcje wynosi 7 lat.

Celem finansowania inwestycyjnego na zasadach rynkowych jest w szczególności:

  • zapewnienie środków służących na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa;
  • sfinansowanie podwyższenia kapitału wspólnie z obecnym właścicielem(ami) w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć;
  • finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym;
  • inne cele zaakceptowane przez PFR, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów.

Jak skorzystać z produktu?

Wypełnij wniosek na stronie https://pfrsa.pl/tarcza250

Dodatkowe informacje  

Szczegółowe informacje o pożyczce znajdują się w Regulaminie Programu.

Podobne produkty

Polecane

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Pomocowe Instrumenty Kapitałowe udzielane w Reżimie Pomocy Publicznej służące podwyższeniu kapitału zakładowego firmy bezpośrednio bądź pośrednio przez PFR w roli inwestora o wartości do 1mld zł. Celem finansowania jest umożliwienie Beneficjentowi przywrócenia stabilnej struktury finansowania, która została zachwiana, w szczególności poprzez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji lub świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem COVID-19. Oferowane formy finansowania: Instrument Kapitałowy - objęcie/nabycie bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów Beneficjenta przez PFR, w tym poprzez subskrypcję warrantów i ich dalszą konwersję na kapitał zakładowy Beneficjenta, zarówno w spółkach publicznych, jak i niepublicznych, Instrument Zamienny - pożyczka zamienna lub obligacje zamienne PFR będzie uprawniony do objęcia lub zakupu zarówno akcji zwykłych, jak i uprzywilejowanych (​​rozwiązaniem preferowanym będą akcje zwykłe). PFR nie zakłada zakupu akcji bez prawa głosu. Zasadniczo PFR zakłada, że ​​nowe akcje będą miały takie same uprawnienia jak dotychczasowe. W niektórych przypadkach o wyższym ryzyku PFR może wymagać preferencji w zakresie wypłaty dywidendy lub likwidacji.
Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Rynkowe Instrumenty Kapitałowe

Warunki RODO

Warunki RODO