Wstrzymany Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Pożyczka Płynnościowa

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie Płynnościowe.

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Pożyczka

Dla kogo

Dla kogo

Duża firma

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

Do 30 kwietnia 2021r.

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia

Do 1 miliarda złotych

Wkład własny

Wkład własny

Nie

Co zyskujesz

Dzięki instrumentowi finansowemu pozyskasz kapitał obrotowy dla Firmy, który może zostać przeznaczony na regulowanie: wynagrodzeń; zobowiązań handlowych w tym, zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi; zobowiązań publiczno-prawnych; innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

Co musisz wiedzieć?

Finansowanie płynnościowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w wyniku COVID-19. Finansowanie płynnościowe ma formę oprocentowanej i nieumarzalnej pożyczki udzielanej na okres do 6 lat.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. W celu uzyskania Finansowania Programowego Przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek nie później niż do 30 kwietnia 2021r.

Ostateczny termin wypłaty to 31 grudnia 2021r. bądź do 31 marca 2022r. jeśli zastrzeżone zostały warunki zawieszające.

Okres udostępniania:

 • Do 30 czerwca 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 30 września 2021 r. jeżeli umowa pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków.
 • PFR ma prawo do skrócenia tych terminów.
 • PFR dopuszcza uruchamianie pożyczki jednorazowo lub w transzach.
 • pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

Finansowanie płynnościowe udzielane jest w wysokości zaakceptowanej przez PFR w oparciu o analizę zapotrzebowania na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa oraz nie może przekroczyć:

 • kwoty 1 miliarda złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach kwota finansowania może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy dla dużych przedsiębiorstw lub 18 miesięcy dla małych i średnich przedsiębiorstw (kwalifikujących się do Programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm), jednak maksymalnie do wysokości 1 miliarda złotych.

Udzielone finansowanie płynnościowe może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie płynnościowe nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowania bądź wcześniejszej spłaty zadłużenia finansowego;
 • inne cele określone w Dokumentach Finansowania Programowego.

Dodatkowe informacje 

Uproszczona procedura rozpatrywania:

 • Dla wniosków poniżej 3,5 mln PLN - wprowadzenie uproszczonej procedury rozpatrywania wniosków dla wnioskodawców ubiegających się o finansowanie w kwocie mniejszej niż 3,5 m PLN lub dla wnioskodawców z sektora ochrony zdrowia, gdy taki wniosek dotyczy finansowania na kwotę niższą niż równowartość 3 m EUR.
   
 • Uproszczona procedura obejmuje między innymi: brak wymogu przedstawienia zabezpieczeń, podpisania umowy międzywierzycielskiej oraz uproszczone due diligence prawne.

W związku z kwalifikacją dużych przedsiębiorstw według przepisów europejskich (do kalkulacji kryteriów wielkości wykorzystywane są dane wszystkich spółek powiązanych, a wszystkie spółki z 25 % udziałem JST lub SP to podmioty duże), wiele z aplikujących podmiotów to niewielkie spółki zgłaszające się po małe kwoty (ponad 120 spółek aplikowało po kwoty niższe niż 3,5 mln PLN), dla których podpisanie umowy międzywierzycielskiej może być niemożliwe, a zakres prowadzonego due diligence jest zbyt szeroki.

Okres karencji dla spłaty pożyczek:

Wprowadzenie maksymalnych okresów karencji dla spłat pożyczki:

 • Dla pożyczek udzielonych do 30 czerwca 2021 roku maksymalny okres karencji nie dłuższy niż do 31 grudnia 2021 roku; dla pożyczek udzielonych pomiędzy 1 lipca 2021 roku, a 31 grudnia 2021 roku - maksymalny okres karencji nie dłuższy niż do 30 czerwca 2022 roku
 • Poprzednie decyzje nie zawierały postanowień w zakresie maksymalnego okresu karencji obecna decyzja doprecyzowuje tę kwestię

Szczegółowe informacje o pożyczce znajdują się w Regulaminie.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO