Wstrzymany Tarcza 250 Duża firma Wsparcie finansowe

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm Finansowanie Preferencyjne 2.0

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Finansowanie

Dla kogo

Dla kogo

Duże Firmy

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

Do 30 września 2021 r.

Co zyskujesz

Dzięki instrumentowi finansowemu pozyskasz kapitał obrotowy dla Firmy, który może zostać przeznaczony na regulowanie: • wynagrodzeń; • zobowiązań handlowych, w tym: zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi; • zobowiązań publiczno-prawnych; • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

Finansowanie preferencyjne 2.0 w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75% faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie od listopada 2020 do kwietnia 2021. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75% kwoty udzielonej pożyczki.

Finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, rozumianą jako skumulowana negatywna EBITDA, wygenerowana w okresach w których prowadzona działalność gospodarcza została zabroniona, w wyniku działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19. Działania podjęte przez polskie władze ograniczające działalność gospodarczą Przedsiębiorcy oznaczają działania:

 • zakazujące prowadzenia przez Przedsiębiorcę istotnej części (ponad 50% działalności) lub wyłączające pewne wysoce istotne oraz jasno określone kategorie klientów Przedsiębiorcy (np. wyłączenie określonych kategorii gości hotelowych); lub
 • ograniczające liczbę klientów dla konkretnych sektorów lub działalności na poziomach wyraźnie i istotnie niższych od tych, które w danym przypadku byłyby podyktowane ogólnie stosowanymi zasadami dystansu społecznego lub zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach komercyjnych (na przykład w przypadku kin, działalności związanej z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, restauracji, wystaw i targów).

Finansowanie preferencyjne nie może zostać udzielone podmiotom, które nie podjęły środków w celu ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, a także które są odpowiedzialne za poniesioną szkodę lub nie prowadzili swojej działalności z należytą starannością lub niezgodnie z obowiązującym prawem.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stałą stopę oprocentowania równą:

 • 0,75% w pierwszym roku od daty podpisania umowy
 • 1,25% w drugim i trzecim roku od daty podpisania umowy
 • 2,25% w czwartym piątym i szóstym roku od daty podpisania umowy

W celu uzyskania Finansowania Preferencyjnego 2.0 powinni złożyć wniosek nie później niż do 30 września 2021 roku.

Okres udostępniania: Do 31 grudnia 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 31 marca 2022 r. jeżeli umowa Pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach. Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej Szkody COVID poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie restrykcji, (maksymalnie pomiędzy 1 listopada 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r.) oraz nie może przekroczyć:

 • kwoty 750 milionów złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Udzielone finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • inne cele związane z finansowaniem bieżącej działalności, ustalone w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • obsługę odsetek, kuponów, płatność prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę zadłużenia finansowego;
 • inne cele określone przez PFR w Dokumentach Finansowania Programowego.

Najważniejsze różnice w stosunku do Pożyczki preferencyjnej 1.0

  Pożyczka preferencyjna 1.0 (dotychczasowa) Pożyczka preferencyjna 2.0 (nowy instrument)
Maksymalny okres szkody marzec – sierpień 2020 listopad 2020 – kwiecień 2021
Indywidualny okres szkody Od 1 marca do momentu wygaśnięcia ostatniej przesłanki powodującej szkodę Wiele indywidualnych okresów szkody w ramach określonych przesłanek (okresy restrykcji całkowitych)
Uwzględnienie częściowych restrykcji Dopuszczone Kwalifikacja do Programu: minimum 50% działalności objęta restrykcjami całkowitymi. Brak możliwości uwzględnienia restrykcji częściowych.
Kalkulacja szkody Negatywna EBITDA spółki w okresie od 1 marca 2020 r. do momentu ustania ostatniej z restrykcji Negatywna EBITDA w okresach objętych restrykcjami w poszczególnych segmentach działalności objętych restrykcjami (wymagana szczegółowa analityka w podziale na segmenty, okresy restrykcji i lokalizacje geograficzne)
Kalkulacja szkody powyżej 4 mln EUR miesięcznie Brak szczegółowych zapisów W przypadku gdy szkoda przekracza 4 mln EUR miesięcznie kalkulacja powinna odnosić się do czynników ekonomicznych wpływających na niższe wyniki operacyjne

 

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO