Wstrzymany Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Pożyczka Płynnościowa

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie Preferencyjne.

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Finansowanie

Dla kogo

Dla kogo

MŚP, Duża firma

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

Do 30 kwietnia 2021r.

Co zyskujesz

Dzięki instrumentowi finansowemu pozyskasz kapitał obrotowy dla Firmy, który może zostać przeznaczony na regulowanie: • wynagrodzeń; • zobowiązań handlowych w tym, zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi; • zobowiązań publiczno-prawnych; • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

Finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 4 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75% faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75% kwoty udzielonej pożyczki.

Finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19 rozumianą jako skumulowana negatywna EBITDA, w szczególności na skutek:

 • zaprzestania bądź ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku decyzji administracyjnej związanej z restrykcjami sanitarnymi;
 • zaprzestania bądź ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku poddania pracowników lub przedsiębiorstwa całkowitej lub częściowej kwarantannie;
 • zaprzestania bądź ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku niedostępności kluczowych dostaw towarów, materiałów lub usług w związku z zerwaniem łańcucha dostaw;
 • zaprzestania bądź ograniczenia sprzedaży zamówionych towarów lub usług w związku z brakiem możliwości ich odbioru przez klientów bądź niedokonania za nie płatności.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. W celu uzyskania Finansowania Programowego Przedsiębiorcy powinni złożyć Wniosek nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku

Okres udostępniania: od daty spełnienia warunków zawieszających zawartych w umowie Pożyczki nie później niż do 30 czerwca 2021 r. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach. Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 oraz nie może przekroczyć:

 • kwoty 750 milionów złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Udzielone finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowania bądź wcześniejszej spłaty zadłużenia finansowego;
 • inne cele określone przez PFR w Dokumentach Finansowania Programowego.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o pożyczce znajdują się w Regulaminie Programu.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO