Dostępność: Dostępny Wsparcie finansowe tarcza finansowa PFR S.A.

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Rodzaj wsparcia

Finansowanie

Dla kogo

Dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników

Kwota wsparcia

do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Diamond icon

Co zyskujesz

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Terminy startu i zasady programu

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których listę opublikowano na stronie PFR S.A.:

Przejdź do strony z listą banków

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

 

 

 

Jakie są warunki finansowania?

 

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Jak ubiegać się o subwencję?

Informacja o dostępności

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm jest obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których listę udostępniono na stronie www.pfrsa.pl.

 

Podobne produkty

Polecane

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Pomocowe Instrumenty Kapitałowe udzielane w Reżimie Pomocy Publicznej służące podwyższeniu kapitału zakładowego firmy bezpośrednio bądź pośrednio przez PFR w roli inwestora o wartości do 1mld zł. Celem finansowania jest umożliwienie Beneficjentowi przywrócenia stabilnej struktury finansowania, która została zachwiana, w szczególności poprzez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji lub świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem COVID-19. Oferowane formy finansowania: Instrument Kapitałowy - objęcie/nabycie bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów Beneficjenta przez PFR, w tym poprzez subskrypcję warrantów i ich dalszą konwersję na kapitał zakładowy Beneficjenta, zarówno w spółkach publicznych, jak i niepublicznych, Instrument Zamienny - pożyczka zamienna lub obligacje zamienne PFR będzie uprawniony do objęcia lub zakupu zarówno akcji zwykłych, jak i uprzywilejowanych (​​rozwiązaniem preferowanym będą akcje zwykłe). PFR nie zakłada zakupu akcji bez prawa głosu. Zasadniczo PFR zakłada, że ​​nowe akcje będą miały takie same uprawnienia jak dotychczasowe. W niektórych przypadkach o wyższym ryzyku PFR może wymagać preferencji w zakresie wypłaty dywidendy lub likwidacji.
Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Rynkowe Instrumenty Kapitałowe

Warunki RODO

Warunki RODO