Temat pomocy

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)

Agencja Rozwoju Przemysłu jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Łączy działalność publiczną z działalnością biznesową. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Akceleracja

specjalizowane usługi doradcze związane z budowaniem modeli monetyzacji, analizą rynku docelowego, wszelkie usługi związane z merytoryką funkcjonowania firmy, które pozwolą jej osiągnąć sukces. Akceleracja ma na celu rozwinięcie idei, przetestowanie jej oraz przygotowanie do wdrożenia

Typowy okres akceleracji trwa od 3 do 6 miesięcy.

Anioł Biznesu

to osoba fizyczna o znacznym doświadczeniu biznesowym i inwestycyjnym zapewniająca finansowanie w formule tzw. smart money, tj. formy finansowania, która oprócz środków finansowych, przewiduje także aktywne wsparcie beneficjenta finansowania w budowaniu relacji branżowych, jak również zainicjowanie kontaktów z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pozyskiwanie środków na dalszy rozwój, w zamian za udziały w przedsięwzięciu.

Zaangażowanie Anioła Biznesu w przedsięwzięcie trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Polski bank państwowy, należący do Skarbu Państwa. Został powołany ustawą do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

Bank rozwoju

Misją banku rozwoju jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Bank jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Jest jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

Bootstrapping

metoda budowania firmy/finansowanie działalności startupu w oparciu wyłącznie o zasoby własne przedsiębiorcy.

Główna zasada bootstrappingu mówi, iż jeśli można budować firmę powoli, przy wykorzystaniu zasobów prywatnych i bez istotnego zagrożenia ze strony konkurencji to warto przesunąć moment pozyskania inwestora Venture Capital na później.

Centralny Dom Technologii (CDT)

Centralny Dom Technologii, to centrum edukacji na miarę XXI wieku. Tworzy go zespół pasjonatów nowoczesnej edukacji. Promuje nauczanie w duchu STEAM, które stanowi wartościowe uzupełnienie wiedzy nabywanej w tradycyjnych szkołach.

Projekt jest realizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju.

Crowdfunding

(finansowanie społecznościowe) - forma finansowania projektów/przedsięwzięć biznesowych przez społeczność. Finansowanie odbywa się poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem w zamian za ustalone świadczenia zwrotne.

Jest to nowe źródło finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorców, które stanowi alternatywę dla zaciągania kredytów bankowych, poszukiwania finansowania wśród funduszy venture capital czy oferowania akcji spółki w tradycyjnej ofercie publicznej.

 

Dotacja

Dotacje definiowane są jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Duże przedsiębiorstwo

Dużym przedsiębiorcą, tj. przedsiębiorcą innym aniżeli mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.) jest przedsiębiorca który na podstawie danych odnoszących się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczanych w skali roku przed dniem złożenia w ARP S.A. wniosku, spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 •  zatrudnia 250 lub więcej pracowników, W przypadku zmian danych dotyczących przedsiębiorcy w zakresie pułapów określonych w pkt. a) i b) powyżej, uzyskanie lub utrata statusu tzw. „dużego przedsiębiorcy”, nastąpi tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Dane przedsiębiorcy samodzielnego ustala się wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych, dane przedsiębiorcy posiadającego przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu art. 3 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji ustala się biorąc pod uwagę również dane ww. przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcą zgodnie z art. 6 załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji, lub (niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 1 powyżej)
 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników ale suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 miliony EUR i łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów EUR.
 • którego 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy, kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka podmiotów publicznych, poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji.

 

Ekspansja zagraniczna

umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, które przejawia się w w przenoszeniu niektórych części działalności za granicę lub sprzedaży eksportowej.

Faktoring

Faktoring jest to jedna z dostępnych na rynku forma finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega on na wykupie przez faktora (instytucję zewnętrzną lub bank) od faktoranta (przedsiębiorcy) wierzytelności z tytułu sprzedawanych usług lub towarów dla zewnętrznych kontrahentów.

W transakcjach faktoringowych możemy wyróżnić trzech uczestników transakcji:

Faktor – jest to zazwyczaj bank lub instytucja zewnętrzna, która zajmuje się nabyciem wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta), a także zajmuje się pełną obsługą danej wierzytelności.
Faktorant – to przedsiębiorca, który korzysta z usługi faktoringowej. Swoje wierzytelności przekazuje firmie faktoringowej, chcąc w ten sposób otrzymać zapłatę za sprzedany towar lub wykonaną usługę.
Dłużnik faktoringowy – jest to kontrahent faktoranta. Zobowiązany jest on do zapłaty określonej sumy w związku z otrzymaną fakturą za nabyty towar lub usługę. Dłużnik faktoringowy nie jest zasadniczą stroną transakcji, co oznacza, że cała transakcja faktoringowa nie ma wpływu na jego sytuację jako osoby dokonującej zapłaty za zakupiony towar lub usługę.

Obejrzyj animację poświęconą zagadnieniu faktoringu, która powstała w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CRMŚP) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

Finansowanie dłużne

Finansowanie dłużne polega na pożyczaniu pieniędzy od osób trzecich czy instytucji finansowych, ze źródeł prywatnych i publicznych.

Formy finansowania dłużnego:

 •         kredyt bankowy
 •         pożyczka
 •         leasing
 •         faktoring
 •         emisja obligacji
 •         kredyt kupiecki

 

Finansowanie kapitałowe

Finansowanie kapitałowe polega na dostarczeniu brakującego kapitału przedsiębiorstwa, czyli na dokapitalizowaniu firmy przy udziale kapitału obcego.

Dokapitalizowanie firmy w formie pozyskania kapitałów obcych:

 •     Business Angel
 •     Fundusze Venture Capital czy Private Equity
 •     Fundusze crowdfundungowe
 •     Emisja akcji na rynku kapitałowym

Fintech

Fintech czyli Financial Technology - innowacyjne usługi finansowe działające wyłącznie w sieci oparte na technologii informacyjnej.

Do sektora Fintech zalicza się m.in. innowacyjne podmioty nadzorowane, czyli np. banki, instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne; oraz podmioty nienadzorowane, często start-upy dopiero zaczynające swoją działalność.

Firmy Fintech tworzą m.in. różnego rodzaju bankowe aplikacje mobilne umożliwiające zarządzanie finansami, otwieranie kont z limitem wypłat przeznaczonych na określone cele (rozrywka, opłaty mieszkaniowe) czy informujące na jednym ekranie o transakcjach, kredytach, ubezpieczeniach i inwestycjach na wszystkich rachunkach w różnych bankach.

Fundacja PFR

Fundacja PFR to organizacja non-profit, która została stworzona, aby wdrażać działania prowadzone w ramach odpowiedzialności społecznej spółki. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez zadania i projekty z zakresu edukacji ‒ poprzez własne projekty, wspieranie inicjatyw społecznych (granty) i wolontariat pracowniczy. Uruchomiła także Centralny Dom Technologii – pierwszą w Polsce przestrzeń oferującą interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne w metodologii STEAM dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.

Fundusz funduszy

Fundusz funduszy (FOF) to strategia inwestycyjna polegająca na posiadaniu portfela innych funduszy inwestycyjnych, a nie inwestowaniu bezpośrednio w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe.

Ten rodzaj inwestowania jest często określany jako inwestycja wieloosobowa. Fundusz funduszy może być „spętany”, co oznacza, że inwestuje tylko w fundusze zarządzane przez tę samą firmę inwestycyjną lub „nieskrępowany”, co oznacza, że może inwestować w fundusze zewnętrzne prowadzone przez innych menedżerów.

Istnieją różne typy FOF, z których każdy inwestuje inaczej.

Fundusz infrastrukturalny

Fundusze infrastrukturalne to specjalne fundusze inwestycyjne nastawione na finansowe angażowanie się w projekty infrastrukturalne (zarówno tworzenie nowych aktywów infrastrukturalnych jak i zmodernizowanie już istniejących).

Fundusz Venture Capital (VC)

Kapitał podwyższonego ryzyka (ang. venture capital) jest specyficzną formą finansowania rozwoju firm.

Ma charakter własnościowy i jest realizowany w przedsiębiorstwie poprzez objęcie emisji akcji lub udziałów. Oznacza to, że inwestor staje się współwłaścicielem spółki, której udziela wsparcia.

Zasadniczo, inwestorzy poprzez venture capital przeznaczają pieniądze na finansowanie przedsiębiorstw, znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Najczęściej są to firmy, które oferują duże nadzieje na zysk, ale jednocześnie są obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia inwestycji.

Grupa PFR

Grupa PFR oznacza podmioty wchodzące w skład systemu instytucji rozwoju w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o SIR (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju).

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia transakcji handlowych. Może ona zabezpieczać różnego rodzaju wierzytelności, np. roszczenia odszkodowawcze, kontraktowe roszczenia finansowe o zapłatę ceny lub kary umowne.

Gwarancja bankowa jest instrumentem prawnym pozwalającym uprawnionemu praktycznie natychmiast uzyskać żądaną kwotę.

Ponadto zabezpiecza przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika oraz przed koniecznością wystąpienia przez klienta na drogę sądową w celu zaspokojenia roszczenia. Udzielnie gwarancji następuje na wniosek przedsiębiorstwa, podlega on analizie i ocenie - podobnie jak wniosek kredytowy.

IT/ICT (branża)

Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. information and communication technologies, nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

Węższym pojęciem są technologie informatyczne (IT), które odnoszą się do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, nie związanych jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, będący przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego.

Innowacja, innowacyjność

Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone).

Działalność innowacyjna jest działalnością związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce.

Inwestycja infrastrukturalna

Inwestycje infrastrukturalne to inwestycje mające na celu finansowanie rozwoju usług świadczonych obywatelom oraz wspierające rozwój gospodarki na na poziomie międzynarodowym, państwowym, regionalnym oraz lokalnym.

Przykladem inwestycji infrastrukturalnych są min.: sieci wodno - kanalizacyjne, drogi, mosty, lotniska, szkoły czy szpitale.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oferuje rozwiązania, które pomagają przedsiębiorcom bezpiecznie rozwijać biznes w kraju i na świecie. Rozwiązania KUKE w postaci ubezpieczeń należności, gwarancji ubezpieczeniowych oraz faktoringu zapewniają płynność i środki na rozwój kilku tysiącom przedsiębiorstw.

Kredyt

Kredyt to forma pożyczania środków finansowych, na określony czas i pod warunkiem ich zwrotu wraz z odsetkami.

Kredyt inwestycyjny

Rodzaj kredytu bankowego, który zaliczany jest do kredytów tzw. bezpośrednich. Udzielany jest jednostkom gospodarczym w celu umożliwienia prowadzenia działalności rozwojowej.

Środki finansowe uzyskane za jego pomocą mogą być przeznaczone m.in. na:

 •     zakup nieruchomości,
 •     zakup, budowę oraz remont obiektów przemysłowych,
 •     zakup urządzeń (np. komputerów, pojazdów mechanicznych), maszyn produkcyjnych, bądź ich modernizację,
 •     zakup wartości niematerialnych (np. papierów wartościowych, koncesji, licencji, oprogramowania),
 •     budowę nowych bądź modernizację istniejących linii produkcyjnych.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to rodzaj kredytu udzielanego podmiotom gospodarczym, krótkookresowy, docelowy służący do finansowania bieżącej działalności gospodarczej.

Jest rejestrowany na odrębnym rachunku kredytowym. Może być także udzielony pod postacią linii kredytowej – odnawialnej bądź nieodnawialnej.

System spłaty – ratalny bądź jednorazowy. Odsetki od kredytu zostają naliczone oraz spłacane tradycyjnie co każdy miesiąc. Może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności bądź usług obcych.

Można go udzielić także na spłatę zaległości oraz wypłatę wynagrodzeń.

Leasing

Leasingobiorca sprzedaje leasingodawcy swój majątek, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu.

Leasing zwrotny może przyjąć formę:

 • leasingu operacyjnego – wówczas przedmiot umowy staje się aktywem leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
 • leasingu finansowego – wówczas majątek objęty umową wchodzi w skład aktywów leasingobiorcy, który może wrzucić w koszty uzyskania przychodu amortyzację przedmiotu.

Martech (branża)

MarTech - Marketing Technology - wykorzystywanie technologii w marketingu, połączenie ze sobą marketingu, technologii i zarządzania.

Celem MarTechu jest zorientowanie wszystkich działań na odbiorców i lepsze zrozumienie ich potrzeb.

Mentoring

Mentoring to relacja partnerska między uczniem a mentorem, skierowana na odkrywanie i rozwijanie możliwości ucznia.

Mentoring zazwyczaj jest prowadzony w dłuższym horyzoncie czasowym. Może przybierać postać zarówno nieformalnej relacji, jak i sformalizowanego programu. Mentorami są eksperci z danej dziedziny, branży bądź firmy, odgrywający rolę wewnętrznego doradcy.

Mentor z założenia posiada bardzo wysokie kompetencje w obszarze działalności podopiecznego, sam w przeszłości z sukcesem zajmował się podobnymi działaniami.

Mentoring znajduje zastosowanie w bardzo szerokim obszarze związanym z różnymi sytuacjami zawodowymi w wielu przedsiębiorstwach. Z tej formy wsparcia chętnie korzystają również młodzi przedsiębiorcy dopiero zaczynający swoją przygodę z biznesem.

Mikroprzedsiębiorstwo

Jednostka mikro – w myśl ustawy o rachunkowości to:

spółki handlowe, inne osoby prawne, jeśli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:

 •     suma przychodów ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 3 mln zł,
 •     suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 1,5 mln zł,
 •     wielość średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – 10 osób. osoby fizyczne,

spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w przeliczeniu na walutę polską nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy - w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego.

MŚP (Małe i średnie przedsiębiorstwa)

Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Obligacje

Obligacje są papierami wartościowymi o charakterze dłużnym, które stwierdzają fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u ich nabywcy. Rola emitenta sprowadza się do periodycznego wypłacania posiadaczowi oprocentowania oraz w tzw. terminie wykupu - zwrotu wartości nominalnej.

Pakiet dla miast średnich

Projekt strategiczny ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.

Partnerstwo publiczno-prywatne

To znana na świecie formuła współpracy sektora publicznego i sektora prywatnego.

Najluźniejszą formą współpracy w ramach wspólnego wykonywania zadań publicznych przez sektor prywatny i publiczny są umowy określające zakres odpowiedzialności każdej ze stron i jej zadania.

Ściślejsza współpraca w ramach partnerstwa odbywa się najczęściej z wykorzystaniem specjalnie powołanej w tym celu spółki (tzw. Spółki celowej), w której wspólnikami są podmiot publiczny, partner prywatny, a także podmioty finansujące przedsięwzięcie, ale nie angażujące się w codzienne zarządzanie partnerstwem lub spółkę celową.

Model współpracy między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym może być bardzo różny. Nie każda współpraca sektora prywatnego i sektora publicznego będzie partnerstwem publiczno-prywatnym w rozumieniu ustawy.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

 PAIH zapewniamy również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Pożyczka

Operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników współtworzony przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Wprowadzony aby pracownicy zyskali dodatkowe oszczędności na emeryturę.

Gromadzone w PPK środki stanowią prywatną własność uczestników i podlegają dziedziczeniu.

Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych przeczytać można w serwisie Grupy PFR, jak również na oficjalnym portalu PPK - mojeppk.pl.

 

Private equity

Private equity to średnio lub długoterminowe finansowanie firm prywatnych, które nie są notowane na giełdzie, uzyskane w zamian za udziały.

Poza wkładem finansowym beneficjent może otrzymać od inwestora wsparcie w zakresie zarządzania np. doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne. Popularne jest finansowanie przedsięwzięć obarczonych podwyższonym ryzykiem, np. finansowania działalności nowo powstałych spółek rozwijających innowacyjny produkt lub technologię.

Przeciętna inwestycja typu private equity trwa około 5–7 lat.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

Restrukturyzacja

Systemowa przebudowa, modernizacja lub uwspółcześnienie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i innych obiektów badań ekonomicznych.

SaaS

SaaS to skrót Software-as-a-Service (czyli: oprogramowanie jako usługa). Jest to forma dystrybucji i uzyskiwania dostępu do programów, w której użytkownik oddaje całą kontrolę dostawcy/administratorowi.

W modelu SaaS nie ma potrzeby instalacji programu na sprzęcie klienta, bo znajduje się on w chmurze i może być uruchamiany „zdalnie”. Zarządzanie, aktualizowanie czy wspieranie techniczne – to wszystko także spoczywa na dostawcy. Jest to model dystrybucji oprogramowania, który wiąże się z dokonywaniem płatności za konkretne funkcje określonej aplikacji.

Korzystanie z oprogramowania dystrybuowanego w modelu SaaS nie wymaga zatem podejmowania działań związanych z techniczną infrastrukturą. Przedsiębiorca nie musi dokonywać zakupu licencji, aktualizacji czy serwisu.

Start-up (startup)

Start-up, także startup – nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja poszukująca modelu biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny rozwój. Istnieje wiele definicji start-upów. Podmioty zaliczane do tej kategorii są najczęściej związane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) oraz sektorami high tech.

Najczęściej wskazywanymi cechami start-upów są:

 • krótka historia działalności (do 5–10 lat),
 • innowacyjność,
 • skalowalność,
 • wyższe niż w przypadku „tradycyjnych” przedsięwzięć ryzyko, ale również wyższy w przypadku sukcesu zwrot z inwestycji,

Finansowanie projektów rozpoczynanych jako start-up odbywa najczęściej z pomocą środków własnych ich założycieli (bootstrapping), a także poprzez wsparcie funduszy venture capital i aniołów biznesu.

Momentem, w którym przedsiębiorstwo przestaje być uważane za start-up może być osiągnięcie zysku, fuzja lub przejęcie.

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Opiera się na pięciu filarach:

 • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
 • Finansowaniu przedsiębiorców,
 • Ochronie zdrowia,
 • Wzmocnieniu systemu finansowego,
 • Inwestycjach publicznych

Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny. Szacowana wartość wsparcia oferowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej wyniesie ponad 312 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR

Tarcza Finansowa PFR jest częścią programu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej, w którym 348 tys. mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych i średnich firm otrzymało częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł. Ponadto w celu ogranicza skutków spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynienia się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju została wdrożona Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Pomoc obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie należności chroni firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym.

Wolontariat PFR

W Wolontariacie PFR realizowane są działania wolontariackie, obejmujące szeroki zakres aktywności – od dzielenia się wiedzą ekspercką, przez wspieranie darami osób w potrzebie, po aktywne poszukiwanie możliwości wsparcia w lokalnych społeczności.

Wolontariusze bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, biorą aktywnie udział w akcjach i projektach społecznych Fundacji, angażują swój czas i przekazują dary. Dzięki nim pomaganie na stałe weszło do działań pracowników PFR.

 

Warunki RODO

Warunki RODO