FENG

2,8 mld euro na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

PARP
FENG_news_PARP_20221216

Obszar badań i rozwoju, nowe rozwiązania czy poszerzanie kompetencji – to tylko niektóre z celów, na które można pozyskać dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wnioski o wsparcie przyjmowane będą m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, realizowany również przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zakłada wsparcie w szczególności na rozwój dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich konsorcjów. Jednym z czterech priorytetów programu jest Ścieżka SMART, umożliwiająca ujęcie w jednym projekcie różnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia w modułach prac badawczo-rozwojowych (B+R), wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury badawczo-rozwojowej, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji oraz zielonej gospodarki. Nabór w ramach Ścieżki SMART, w pierwszej kolejności dla projektów indywidualnych MŚP, został zaplanowany na I kw. 2023 r. 

Moduły ścieżki SMART

Zakres wsparcia w ramach priorytetu SMART stanowi ścieżka siedmiu niżej wskazanych modułów, umożliwiających realizację kompleksowych projektów. Przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie i wybierał z katalogu te moduły, które najbardziej wpisują się w potrzeby firmy. Natomiast MŚP muszą obowiązkowo uwzględnić we wniosku moduł dotyczący prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji będącej wynikiem zrealizowanych działań B+R. Pozostałe z nich są opcjonalne. Wnioskodawca może ubiegać się m.in. o finansowanie całego procesu badawczego, obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe, powstanie prototypu czy testowanie go z zaangażowaniem odbiorców końcowych. Moduły mogą być ze sobą powiązane i dotyczyć działań, które umożliwiają realizację innowacyjnego przedsięwzięcia w ramach kolejnych etapów jego rozwoju lub obejmować zakres wpisujący się w moduły, jednak dotyczący różnych, niezależnych i niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć, wynikających z ogólnej strategii rozwoju firmy.

Moduły składające się na ścieżkę SMART to:

 • prace badawczo-rozwojowe B+R – obowiązkowy dla dużych firm moduł, zorientowany na finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej,
   
 • wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego), 
   
 • rozwój infrastruktury B+R – dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług, jego celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego,
   
 • internacjonalizacja – umiędzynarodowienie produktów, tj. promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, ponadto uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia,
   
 • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem – doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji, w szczególności obejmujących zakres z obszaru: prac B+R,  inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,  transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu,
   
 • cyfryzacja przedsiębiorstw – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
   
 • „zazielenianie” przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Wsparcie w projekcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej z wyjątkiem modułu wdrożenia innowacji, gdzie przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot będzie uzależniony od osiąganych przychodów z wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich firm będzie realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Duże przedsiębiorstwa – wnioski o dofinansowanie w programie FENG – będą składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

2,8 mld euro z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki to ogromna kwota, która posłuży rozwojowi polskich firm z sektora MŚP. Z tego prawie 2,4 mld euro dofinansowania trafi do mikro-, małych i średnich firm w ramach Ścieżki SMART. Środki te będą wspierać przedsiębiorców: w budowaniu innowacyjności i przewagi konkurencyjnej na rynku polskim oraz zagranicznym, w rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzaniu na rynek nowych i ulepszonych produktów oraz usług, a także cyfryzacji i zielonej transformacji. Już dzisiaj zachęcamy firmy do śledzenia oferty nowych Funduszy Europejskich, które dadzą niepowtarzalną szansę na dynamiczne przyspieszenie rozwoju firmy. Ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach programu FENG można spodziewać się w I kwartale 2023 r.

– mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

O programie FENG

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów operacyjnych – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celami FENG są: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii. Zadania te są realizowane poprzez zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców, budowę środowiska sprzyjającego innowacjom, „zazielenianie” przedsiębiorstw.
Program skierowany jest do indywidualnych innowatorów, start-upów, przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, a także instytucji finansowych. Oferowane wsparcie dostępne będzie w formie dotacji, instrumentów finansowych, kapitałowych i gwarancyjnych oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

W realizację dwóch z czterech priorytetów FENG zaangażowana będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Agencja będzie realizować działania w ramach wsparcia dla MŚP oraz środowiska sprzyjającego innowacjom. Łączny budżet działań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, które będzie wdrażała Agencja, wyniesie około 2,82 mld euro.
Pytania o zakres nowych Funduszy Europejskich obsługiwanych przez PARP można zadawać, kontaktując się z Infolinią Agencji, której dane kontaktowe znajdują się na stronie.

Więcej informacji o Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki znaleźć można na tej stronie.
 

PARP
Poprzedni artykuł
Dostępny plac zabaw jak archipelag wysp – poznajcie laureatów konkursu PFR Nieruchomości S.A. i Fundacji Integracja
Webinarium PAIH: Konsultacje branżowe - sektor budowlany
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO