Raport Biura Analiz

Innowacyjność Polski - grudzień 2021

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - grudzień 2021

Najważniejsze:

  • Na koniec 2020 r. w Polsce przeznaczono na badania i rozwój ponad 7,3 mld EUR. Był to wynik o 3,4% większy niż rok wcześniej i o ponad 540% większy niż w roku dołączenia do UE. W przeliczeniu na % PKB wydatki na B+R ukształtowały się na poziomie 1,4%, w porównaniu do 1,3% rok wcześniej i 0,5% w 2004 roku. Mimo tak dynamicznych wzrostów jeszcze sporo brakuje nam do wartości osiąganej przez Unię Europejską ogółem, która wyniosła 2,3%. Krajem UE, który – w przeliczeniu na % PKB – wydaje najwięcej na działalność badawczo-rozwojową jest Belgia (3,52%), Szwecja (3,51%) i Austria (3,22%). Z kolei państwem wydającym najwięcej w ujęciu nominalnym były Niemcy, które na B+R przeznaczyły w 2020 r. 105,6 mld EUR.
  • W działalności badawczo-rozwojowej w Polsce na koniec 2019 r. było zatrudnionych ponad 270 tys. osób, tj. o 1,8% więcej niż w 2018 r. Liczba zatrudnionych w B+R w Polsce rośnie nieprzerwanie od 2009 r. W przeliczeniu na 10 tys. ludności najwięcej zatrudnionych w R&D jest w Austrii (163 osoby), Danii (149) i Finlandii (138) – w Polsce wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 71 osób.
  • Na koniec 2019 r. wartości niematerialne i prawne polskich przedsiębiorstw wyniosły 126.475 mln PLN. W porównaniu do 2018 r. wartości niematerialne i prawne były o 5,9% wyższe. Ich wartość rośnie prawie nieprzerwanie (z wyjątkiem lat 2017-2018) od co najmniej 2009 roku, a średnioroczne tempo wzrostu w okresie 2010 – 2019 wyniosło 11,0%. Największą wartość aktywów niematerialnych i prawnych na koniec 2019 r. odnotowano w telekomunikacji, działalności w zakresie informacji i handlu hurtowym, a udział tych działów w całości wartości niematerialnych i prawnych polskich przedsiębiorstw wyniósł na koniec 2019 r. 45,8%.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - grudzień 2021 r.
Przegląd gospodarek europejskich - grudzień 2021 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO