Kooperacja pomaga w rozwoju – przynależność do klastrów

PARP
parp-news-26-09-2023

W świecie dynamicznych zmian ogromną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw odgrywają m.in. innowacje, wykorzystanie nowoczesnych technologii i umiejętność szybkiego dostosowania się do zachodzących zmian. Aby móc sprostać wyzwaniom rynkowym, ważne jest zacieśnianie współpracy między firmami, sektorem nauki i instytucjami otoczenia biznesu. Ogromną rolę odgrywają tutaj m.in. klastry, które są ważnym rodzajem partnerstwa w rozwoju gospodarczym i pełnią rolę katalizatorów procesów innowacyjnych.

Rozwój oferty klastrów dla firm – o konkursie 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 29 września 2023 r. prowadzi nabór wniosków do konkursu mającego na celu wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra. O dofinansowanie mogą starać się Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych oraz koordynatorzy ponadregionalnych klastrów wzrostowych. 

Działanie ma na celu rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) oraz ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez projektowanie i wdrażanie nowych lub znacząco ulepszonych usług. Dotyczy to oferty w takich obszarach strategicznych jak: transformacja cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarka niskoemisyjna, nowoczesna edukacja, w tym wsparcie internacjonalizacji oferty Krajowych Klastrów Kluczowych na wydarzeniach branżowych, w które wpisuje się oferta klastra i członków biorących udział w projekcie. Program zakłada podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego oraz infrastrukturalnego.

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym naborze wynosi 66 mln zł. Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 85%, w zależności od rodzaju wydatku i zapotrzebowania.

Dofinansowanie uzyskane w ramach konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” może być przeznaczone na:

  • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
  • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
  • działania związane z umiędzynarodowieniem oferty produktowej klastra, w tym na misjach gospodarczych, targach.

W ramach programu dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na jeden z dwóch obszarów:

  • rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług;
  • rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Szczegółowe informacje o konkursie „Rozwój oferty klastrów dla firm” znaleźć można na stronie PARP.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem programu jest wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Wsparcie Branżowych Punktów Kontaktowych w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Potencjalni beneficjenci działania „Rozwój oferty klastrów dla firm" mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia Branżowych Punktów Kontaktowych w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Działania związane z „uczestnictwem w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy” mogą obejmować partnerstwa europejskie w ramach Horyzont Europa, największego w UE programu B+R. 

Oferta BPK obejmuje:

  • przedstawienie partnerstw europejskich w ramach programu Horyzont Europa i korzyści wynikających z udziału w nich;
  • wsparcie w wyborze właściwego partnerstwa;
  • informacje o warunkach udziału, w tym wsparcie w oszacowaniu kosztów;
  • wsparcie w złożeniu wniosku i ewentualne wprowadzenie do grona partnerstwa europejskiego;
  • dalszą współpracę i przeszkolenie przygotowujące do aktywnego członkostwa i wykorzystania potencjału Programu Horyzont.

Więcej na stronie.
 

PARP
Poprzedni artykuł
PARP ogłasza nowy konkurs pn. „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”. Do zdobycia 66 mln zł!
Powstaje #PFRDevelopmentHub - Polsko-Ukraiński Hub Współpracy Gospodarczej
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO