Zamówienia publiczne w Ukrainie – praktyczny przewodnik

PFR S.A.
zamowienia-publiczne-w-ukrainie

Urząd Zamówień Publicznych, kontynuując omawianie funkcjonowania systemów zamówień publicznych w krajach ościennych, przygotował praktyczny przewodnik kompleksowo opisujący procedury udzielania zamówień publicznych w Ukrainie. 

„Praktyczny przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Ukrainie” przybliża w sposób kompleksowy i jednocześnie przystępny wszystkim zainteresowanym specyfikę systemu zamówień publicznych kraju naszych wschodnich sąsiadów. Jego adresatami są przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, którzy już teraz wyrażają chęć uczestnictwa w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. Aktywny udział naszych rodzimych wykonawców nie tylko przyczyni się do odbudowy tego kraju, ale także otworzy przed nimi możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz osiągnięcia istotnych korzyści biznesowych.  

Treść publikacji obejmuje cztery rozdziały: 

 • W pierwszym z nich zaprezentowano obowiązujące regulacje prawne, z naciskiem na wciąż trwający proces ich stopniowej harmonizacji z przepisami unijnymi, poddano analizie konstrukcję ukraińskiego sytemu zamówień publicznych, zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych, a także przedstawiono organy odpowiedzialne za nadzór i kontrolę w sferze zamówień publicznych, tj. przede wszystkim ukraińskie Ministerstwo Gospodarki i Komitet Antymonopolowy.
   
 • Rozdział drugi został poświęcony zagadnieniu udzielania zamówień publicznych w Ukrainie. Omówiono w nim elektroniczny system Prozorro, główne zasady udzielania zamówień, kwestie związane z kwalifikacją podmiotową wykonawców oraz zaprezentowano procedury udzielania zamówień publicznych wykorzystywane przez ukraińskich zamawiających. Nazwa systemu Prozorro pochodzi od ukraińskiego słowa przejrzysty. Ukraiński system Prozorro jest powszechnie uznawany za przełomowe i unikatowe osiągnięcie, sprzyjające efektywnemu udzielaniu zamówień publicznych i walce z korupcją.
  ​​Główne zasady systemu Prozorro:
  • „Wszyscy widzą wszystko” – system umożliwia wgląd w całą procedurę udzielenia zamówienia, od momentu zamieszczenia ogłoszenia aż do wyboru zwycięzcy postępowania; 
  • „Przede wszystkim konkurencja” – dzięki Prozorro ukraiński rynek zamówień publicznych stał się rynkiem konkurencyjnym, otwartym dla szerokiego grona wykonawców, w tym wykonawców zagranicznych, z korzyścią dla rozwoju uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania środków budżetowych;
  • „Złoty trójkąt partnerstwa” – system łączy i uwzględnia interesy państwa, biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego.

W tym rozdziale omówione zostały poszczególne tryby udzielania zamówień w Ukrainie, tj. przetarg otwarty, dialog konkurencyjny, przetarg ograniczony, procedura negocjacyjna, procedura uproszczona, market Prozorro i bezpośrednie udzielenie zamówienia.
 

 • W rozdziale trzecim krok po kroku zobrazowano proces ubiegania się o zamówienie publiczne na Ukrainie od momentu opublikowania ogłoszenia, poprzez analizę dokumentacji przetargowej i jej elementów, prawidłowe sporządzenie i złożenie oferty oraz jej ocenę, aż do zawarcia z zamawiającym umowy w sprawie zamówienia (lub skorzystania z przewidzianych regulacjami procedur odwoławczych). Poradnik odpowiada w szczególności na pytania, gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach, jak uzyskać dostęp do dokumentacji przetargowej, jakie są minimalne terminy składania ofert i jak złożyć ofertę. W dalszej części poradnika przybliżone zostały kolejne etapy postępowania o udzielenie zamówienia. W tym rozdziale wykonawca znajdzie także informacje dotyczące przysługujących mu środków ochrony prawnej.
   
 • Rozdział czwarty pokrótce opisuje, w jaki sposób, z wykorzystaniem jakich modyfikacji, ograniczeń oraz specyficznych mechanizmów odbywa się udzielanie zamówień publicznych w Ukrainie w czasie wciąż trwającego stanu wojennego. Głównymi procedurami, które mają na celu przede wszystkim zachowanie konkurencyjnego środowiska, a także przestrzeganie naczelnych zasad systemowych mimo trwającego stanu wojennego, są tzw. przetarg otwarty z odrębnościami oraz – jako istniejąca alternatywa – nabywanie towarów za pośrednictwem e-katalogu. Natomiast pozostałe procedury przewidziane ukraińską ustawą o zamówieniach publicznych, w tym postępowania w trybach z publikacją ogłoszenia w języku angielskim, aktualnie nie są w Ukrainie prowadzone. 

To wszystko sprawia, ze publikacja w sposób horyzontalny i przekrojowy przedstawia funkcjonowanie ukraińskiego rynku zamówień publicznych.

Pełna wersja przewodnika dostępna jest tutaj.

Zapraszamy do lektury!
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Rola Specjalnych Stref Ekonomicznych w RPA - efektywne narzędzie dla ekspansji polskich przedsiębiorstw
Zamówienia publiczne MŚP tematem pierwszej wideokonferencji z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO