KPO

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - najważniejsze informacje dla przedsiębiorcy

PFR S.A.
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - najważniejsze informacje dla przedsiębiorcy

Co warto wiedzieć o KPO?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Mają one wspierać odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii COVID-19, wzmocnić konkurencyjność i podnieść poziom życia społeczeństwa. Każdy kraj Unii Europejskiej w ramach KPO realizuje własny program inwestycji i reform zaakceptowanych  przez Komisję Europejską.  

Polska otrzyma z KPO 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

KPO wpisuje się w długofalowe cele UE oraz zalecenia Rady UE dla Polski, dlatego koncentruje się na ochronie klimatu i transformacji cyfrowej. Te cele pochłoną odpowiednio: 42,7% i 21,3% wartości KPO. Wdrażanie reform i realizacja inwestycji objętych KPO rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą się do 31 sierpnia 2026 r. Pieniądze na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który jest częścią Planu Odbudowy dla Europy (ang. NextGenerationUE).

Jak wygląda podział środków? 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności składa się z sześciu komponentów, w tym pięciu tematycznych:

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
C. Transformacja cyfrowa;
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
E. Zielona, inteligentna mobilność;

i jednego instytucjonalnego (komponent poza częścią pożyczkową i dotacyjną):

F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Źródło: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Przykładowe działania w ramach danego komponentu KPO:

A.    Odporność i konkurencyjność gospodarki (pożyczkowa i grantowa):

 • nowe miejsca pracy,
 • nowe inwestycje i wyższe zarobki,
 • pomoc rodzicom na rynku pracy (więcej żłobków i klubów dziecięcych),
 • likwidacja barier prawnych i ułatwienia dla firm,
 • innowacje i nowoczesne technologie.

B.    Zielona energia i zmniejszenie energochłonności:

 • czyste powietrze,
 • szybsza wymiana starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne,
 • zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,
 • farmy wiatrowe na Bałtyku,
 • inteligentna sieć energetyczna,
 • technologie wodorowe,
 • zielone miasta.

C.    Transformacja cyfrowa:

 • szybki Internet,
 • e-usługi,
 • sale informatyczne i komputery dla szkół,
 • bezpieczeństwo w Internecie.

D.      Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia:

 • nowy sprzęt dla szpitali,
 • modernizacja placówek medycznych,
 • liczniejszy personel medyczny,
 • większa dostępność do usług medycznych,
 • rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

E.    Zielona, inteligentna mobilność:

 • więcej autobusów elektrycznych i wodorowych,
 • więcej nowoczesnych pociągów i linii kolejowych,
 • kolejne obwodnice,
 • bezpieczniejsze drogi.
   

Szczegółowe informacje o komponentach znajdziesz pod linkiem.

Kto może otrzymać wsparcie z KPO?

Beneficjentami funduszy w ramach KPO mogą być:

 • obywatele w ramach programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej budynków (czyste powietrze) oraz powszechnego dostępu do Internetu;
 • przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę i rozbudowę potencjału inwestycyjnego;
 • samorządy terytorialne m.in. w zakresie inwestycji w rozbudowę infrastruktury i środki transportu, zapewniające czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne;
 • instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne (zdrowie, edukacja, rynek pracy), decydujące o poziomie jakości życia i perspektywach rozwojowych Polski;
 • podmioty spoza systemu administracji publicznej (np. podmioty społeczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe - NGOs).

Jaka jest rola Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR SA) w programie KPO?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawą o systemie instytucji rozwoju, do zadań PFR SA należy m. in. dokonywanie wypłat w ramach planu rozwojowego. 
Na tej podstawie PFR SA i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisały umowę. Dzięki niej PFR SA udostępnił instytucjom realizującym inwestycje system teleinformatyczny umożliwiający tworzenie oraz przekazywanie PFR SA zleceń wypłaty środków na projekty inwestycyjne, przygotowane przez ministerstwa, samorządy i instytucje. Płatności w ramach KPO realizowane są zgodnie z terminarzem wypłat zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Odpowiedzialność PFR SA została ograniczona wyłącznie do zapewnienia i przekazywania środków do uprawnionych odbiorców wypłat. Decyzje, co do przyznania środków, podejmowane są przez wyznaczone do tego instytucje odpowiedzialne za inwestycje i jednostki wspierające.

Inwestycje w ramach KPO, których realizacja jest finansowana ze środków wsparcia bezzwrotnego są finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa, środków europejskich lub ze środków PFR. Do czasu napływu środków europejskich, PFR zapewnia finansowanie planu rozwojowego ze środków pochodzących ze zwrotów nieumorzonych części subwencji lub spłat wsparcia finansowego udzielonego na realizację rządowego programu Tarcz Finansowych PFR. 

Jeżeli powyższe środki zostaną wykorzystane oraz nie zostanie uruchomione finansowanie ze środków europejskich, PFR SA pozyska kapitał emitując obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.

Szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych inwestycji prosimy kierować do instytucji odpowiedzialnych za realizację inwestycji oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Szczegółowe informacje na temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności można uzyskać w Ministerstwach – kontakty do instytucji pod linkiem

Najważniejsze terminy 

Informacje o przewidywanych konkursach, w tym aktualne, planowane i zakończone nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności znajdują się pod linkiem

Po więcej informacji na temat Systemu Centrum KPO zadzwoń

Infolinia dla użytkowników Systemu Centrum KPO: (22) 703 43 40. 
Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godz.: 8 – 17.

Bądź na bieżąco z KPO  

 • Portal Funduszy Europejskich dotyczący KPO dostępny pod linkiem
 • FAQ dotyczące KPO przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dostępny pod linkiem
 • Strona Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca KPO dostępna pod linkiem.
 • Portal obsługi zleceń w ramach KPO dostępny pod linkiem


Publikacja została przygotowana przez zespół Departamentu Obsługi Rozliczeń w PFR przy współpracy z Departamentem Rozwoju Innowacji. Publikacja ma charakter informacyjny. 
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Czy Chat GPT pozbawi Cię pracy?
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy w nowym rozdaniu środków europejskich?
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO